Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 47/1997

Miljøvaredeklarationer

27-08-1997Samspil med andre miljømærkningsordninger; BESKRIVELSE AF RELEVANTE SYSTEMER; Scientific Certification Systems : environmental report card : certified Eco-profile : certifikationsprocessen : ECE - Economic Commission for Europe; Miljövarudeklarationer; Fællestræk i de 3 systemer; IDENTIFIKATION AF RELEVANTE MILJØPARAMETRE; Beskrivelse af problemstillinger : livscyklusbetragtninger : funktionelle enheder : anvendelses- og bortskaffelsesfaserne : allokeringer : mængde- eller effektorienterede parametre : variation i forhold til tid og sted : arbejdsmiljø; Relevante miljøparametre : ressourceforbrug : klimaændringer : ozonlagsnedbrydning : forsuring : fotokemisk ozondannelse : næringssalte og iltsvind : affald : toksicitet : forbrug af uønskede kemikalier : ikke medtagne parametre; MILJØVAREDEKLARATION TIL DEN PROFESSIONELLE BRUGER; Problemstillinger : generel eller produktgruppespecifik tilgang : relevante oplysninger ud over miljøparametrene; MILJØVAREDEKLARATION TIL DEN PRIVATE FORBRUGER; Problemstillinger : handlingsmotivation : type af mærkning (positiv, neutral, negativ) : formidling og brug af symboler : reduktion i antallet af parametre; Vægtning : vurderingskriterier : metoder til vægtning : valg af referencesituationer; beskrivelse af deklaration; MILJØVAREDEKLARATIONSORDNING; Ingen ordning; Ordning baseret på : retningslinier og eventuel registrering : stikprøvekontrol; System baseret på ekstern verifikation; Perspektiver; INTERESSEORGANISATIONERS SYNSPUNKTER; Dansk Industri; LO; Danmarks Naturfredningsforening; Kommunernes Landsforening; BILAG; Svenske forslag til miljøvaredeklaration; SCS's brug af søjlediagrammer; Opgørelse af materialeforbrug; Eksempel på miljøvaredeklarationer; VejledningspjeceLæs publikation