Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 81/1995

Kilder til dioxinforurening og forekomst af dioxin i miljøet

22-12-1995SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER; DIOXINENS KEMI; Definitioner og strukturer; Fysisk-kemiske egenskaber; Syntesemetoder og dannelse; Analysemetoder; Toksikologiske egenskaber : i dyr : i mennesker; TEF-værdier for PCB; FORURENINGSKILDER 1; Naturlig dannelse?; Industrisamfundets forureningskilder; Forureningsulykker/episoder; FORURENINGSKILDER 2; Industrielle kilder i Danmark; Keisk industri : chlorproduktion : produktion af chlorerede phenoler : produktion af chlorerede og sunstituerede benzener : syntese af alifatiske chlorforbindelser : produktion, der involverer chlorholdige mellemprodukter : produktion, der involverer chlorholdige katalysatorer og opløsningsmidler; Papir- og celluloseindustri : processer : dannelse af dioxiner : mængder - dannelse ved forskellige processer : indhold af dioxiner i pulp : emissioner fra papirindustrien : produktion af genbrugspapir : danske forhold; Jern- og metalindustri : primær metalproduktion : metalskrot : kabelskrot; Andet : olieraffinaderi : renserier; FORURENINGSKILDER 3; Generelt om dioxindannelse ved forbrændingsprocesser : syntese af PCDD og PCDF : forekomst af PCDD og PCDF i affald : dannelse af PCDD og PCDF på flyveaske : dannelse af PCDD og PCDF ud fra chlorerede precursoter : de novo syntese af PCDD og PCDF : deaconprocessen : nedbrydning af PCDD og PCDF : modelforsøgenes betydning : polychlorodibenzothiophener (PCDT); Emissionsfaktorer for punktkilder : forbrænding af husholdningsaffald : kemikalieaffald og spildolie : sygehusaffald (inkl. patologisk affald) : elektricitetsproduktion (kul- og oliefyrede anlæg) : forbrænding af halm til fjernvarmeproduktion o.l. : forbrænding af spildevandsslam : grønttørringsanlæg (kul- og oliefyrede) : emissioner fra motorkøretøjer : krematorier; Emissionsfaktorer for diffuse kilder : forbrænding af halm på gårdanlæg : boligopvarmning (olie, brænde og andet) ; FORURENINGSKILDER 4; Pesticider; PCB og PCP : polychlorerede biphenyler (PCB) : chlorerede phenoler (fx PCP); Energirådtoffer; Papir- og papproduktion; Plast : polyvinylchlorid (PVC) : polyerhylen (LDPE); Affald : fast affald : spildevandsslam : kompost; Andet : vandbehandling : detergenter : kork : farvestoffer og pigmenter; SAMMENLIGNENDE VURDERING AF KILDER; Kemisk industri; Papir- og celluloseindustri; Jern- og metalindustri; Forbrændingsprocesser; fordeling af emissionskilder; SPREDNING, NEDBRYDNING, BIOACCUMULERING I NATUREN; Spredning af PCDD og PCDF : atmosfærisk spredning : spredning i det akvatiske miljø : transport af jord; Nedbrydning af PCDD og PVDF : nedbrydning i vand : i jord : i luft; Bioakkumulering af PCDD og PCDF; FORURENINGSNIVEAUER I NATUREN, ARBEJDSMILJØ, INDEMILJØ, HUSDYR OG I FØDEVARER; Niveauer i naturen : jord : vand og sediment : vegetation : luft; Niveauer i husdyr og fødevarer : kød : kømælk : kommercielle mælkeprodukter : fisk og skaldyr; Niveauer i arbejdsmiljøet; Niveauer i indemiljø; EKSPONERINGSKILDER OR OG OPTAGELSE I MENNESKER; Indånding : indånding af udeluft : indeluft : rygning af cigaretter; Indtagelse gennem munden : indtagelse gennem føden : indtagelse af jord : drikkevand : indtagelse via modermælk; Forbrugervarer; Arbejdsmiljøudsættelse; Vurdering af den samlede udsættelse; Grænseværdier; FORURENINGSNIVEAUER I MENNESKER; PCDD og PCDF i blodet : fedtvæv : modermælkLæs publikation