Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 60/1994

Overfladeaktive stoffer i overfladevand og sediment

08-12-1994ANVENDTE KEMIKALIER; FORDELING MELLEM OPLØST OG ADSORBERET FASE; Metoder : testsystem : tilsætning af n-DBS og BAC : prøvetagning af mikrokosmossystemet; Resultater : karakterisering af vand : fordeling af n-DBS og BAC i mikrokosmos; NEDBRYDNING I OVERFLADEVAND OG SEDIMENT; Metoder : overfladesediment : indsamling og karakterisering af overfladevand og -sediment : koncentrationsbestemmelse ved væskescintillationstælling : nedbrydningskinetik; Diskussion : dodecylbenzensulfonat : benzalkoniumchlorid; TOKSICITET OVER FOR PLANKTONALGER; Metoder : enkeltartsundersøgelse : mikrokosmosundersøgelser; BIOTILGÆNGELIGHED OG TOKSICITET OVER FOR SEDIMENTORGANISMER; Metoder : indsamling og karakterisering af sediment : toksicitet i vandfasen : toksicitet i sediment; Resultater : karakterisering af sedimenter : toksicitet af dodecylbenzensulfonat : toksicitet af benzalkoniumchlorid; Diskussion : toksicitet i vand : toksicitet i sediment : biotilgængelighed af DBS og BAC i sedimentLæs publikation