Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 55/1994

Økonomi og kontrakter for renere teknologi i byggeriet

08-12-1994SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER; Miljøindsatsen i bygge- og anlægssektoren; Miljøcertificering og miljøledelse; Økonomiske styringsmidler; Finansieringsforhold; Aftaleforhold; MILJØINDSATSEN I BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN; Helhedsbetragtninger af byggeriet; Fokus på bygherrens ønsker; Den sande pris på byggeriet; Prioritering af genanvendelsesindsatsen; Prioriering af renere teknologiindsatsen; Bygherrens fremtidige incitamenter; MILJØCERTIFICERING OG MILJØLEDELSE; Behovet for miljøcertificering; Miljøcertificering som styringsmiddel; Igangværende certificeringsordninger : engelsk miljøvurdering af byggeprojekter - BREEAM : Ef-mærkning af produkter : nordisk byggevaremærkning : Dansk Indeklima Mærkning : ordningernes opbygning, organisering og udvikling; De rådgivendes rolle og holdninger; Miljøledelsessystemer : miljøledelsessystem i byggesektoren : miljøledelse, Øresundsforbindelsen : boligselskabers miljøstyrede bygningsdrift : vurdering af miljøledelsessystemernes anvendelighed; Ansvarsproblematikken ved miljøcertificering; ØKONOMISKE STYRINGSMIDLER; Afgifter : afgift af affald og råstoffer : CO2-afgift : afgift af benzin; Gebyrer; Tilskud; Generelle erfaringer i OECD; Vurdering af økonomiske styringsmidler for materialestrømme : afgifter : tilskudssystem; Barrierer for implementering af økomomiske styringsmidler; FINANSIERINGSFORHOLD; Realkredit : regler om realkredit : realkreditloven : ejendomskategorier : værdiansættelse og låneudmåling; Offentligt støttet byggeri : eksisterende love og regler : kravet om saglig sagsbehandling : grundlag for beregning af støtte; Skattemæssige regler : nybyggeri : ombygning af eksisterende bygninger : konsekvenser forejendomsskatteberegningen; Lejeretlige regler : driftsudgifter : statstilskud til forbedringsarbejder; helårsboliger; Finansiering betinget af miljørigtigt byggeri; AFTALEFORHOLD; Kontrakter som styringsmidler og barrierer; Teknikeraftaler : valg af teknisk rådgiver : retlige grundlag for teknisk rådgivning : nærmere om rådgiveres forpligtelser - de generelle betingelser : vurdering og forslag; Udbudsregler : nationale regler om udbud af entrepriseopgaver : EF-retlige udbudsregler; Entreprisekontrakten : entreprisegrundlaget : valg af materialer : byggeleveranceklausulen : kvalitetssikring : ansvar for manglerLæs publikation