Miljøstyrelsens kvalitetsledelse

Miljøstyrelsens kvalitetsledelsessystem er certificeret efter ISO9001 standarden.

Gyldighedsområde

Miljøstyrelsens elektroniske kvalitetsledelsessystem indeholder en lang række procedurer, der beskriver arbejdsgangene i den faglige opgaveløsning inden for de opgaver og beføjelser, der er henlagt til Miljøstyrelsen. Systemet beskriver desuden de arbejdsgange, der understøtter den faglige opgaveløsning, f.eks. journalisering kommunikation med omverdenen m.v.

Forbedringer  

Kvalitetsledelsessystemet er et dynamisk system, der bygger på en forbedringskultur. Systemet er organiseret, så det sikres at fejl bliver rettet, og forbedringsforslag bliver opsamlet og evt. gennemført. En gang om året gennemføres der intern audit af enhedens sagsbehandling og kvalitetsledelse. Ledelse og medarbejdere bliver interviewet og procedurer bliver gennemgået og efterprøvet. Eventuelle fejl, uregelmæssigheder eller forbedringsforslag bliver beskrevet og det bliver aftalt, hvordan og hvornår fejlen rettes eller forbedringen gennemføres.

Ansvar

Det er ledelsen, der har det overordnede ansvar for kvalitetsledelsessystemet. Ledelsen har udpeget en kvalitetsansvarlig, der varetager den daglige drift af systemet. Mindst én gang om året evaluerer ledelsen systemet, og træffer beslutninger om forbedringer og ændringer.

Certifikat

Miljøstyrelsens kvalitetsledelsessystem blev certificeret i 2014 efter ISO9001-standarden og re-certificeret i februar 2017.

Miljøstyrelsens ISO9001-certifikatet

Fra 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet i én styrelse med ansvar for miljøet. Den nye styrelse viderefører navnet Miljøstyrelsen. 

Den tidligere Miljøstyrelsen er certificeret efter ISO 9001:2008 på følgende adresser:

  • Strandgade 29, København K
  • Wilders Plads 15a, København K
  • Lyseng Allé 1, Højbjerg
  • Unsbjergvej 2A, Odense SØ