Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ny Miljøstyrelse

Fra 1. februar 2017 er Styrelsen for Vand og Naturforvaltning og Miljøstyrelsen samlet i én styrelse med ansvar for miljøet. Den nye styrelse viderefører navnet Miljøstyrelsen

Sammenlægningen betyder blandt andet, at arbejdet med vandrammedirektivet, nitratdirektivet og Natura2000-direktiverne samles i den nye Miljøstyrelse, så der bliver færre snitflader i forhold til i dag inden for vandmiljøområdet.

Også miljøreguleringen af akvakulturen bliver samlet i Miljøstyrelsen, og med en styrkelse af miljøteknologien vil styrelsens muligheder for at sætte rammerne for erhvervenes udmøntning have mere gennemslagskraft.  

Miljøstyrelsen og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i dag i stort omfang samme målgrupper og fremover får virksomheder, kommuner og borgere én indgang.  De naturfaglige opgaver, som hidtil har ligget i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, fortsætter i den nye Miljøstyrelse, så opgavefordelingen mellem Naturstyrelsen, og den nye Miljøstyrelse, fastholdes uændret.

Den nye organisering giver bedre forudsætninger for at integrere og samtænke hensyn til natur, miljø, erhverv og vækst, og for at opgaverne bliver løst endnu mere effektivt.

Styrelsens arbejdsområde omfatter alle opgaver fra den tidligere Miljøstyrelse, alle opgaver fra den tidligere Styrelse for Vand- og Naturforvaltning, plus enkelte opgaver overført fra andre dele af Miljø- og Fødevareministeriet, heriblandt et samlet sekretariat for GUDP og MUDP.

Den ny styrelse vil således være overordnet statslig myndighed for bl.a. :

 • Lovgivning om skove, naturbeskyttelse og friluftsliv
 • Lovgivning og planlægning om vandløb, søer, grundvand og hav
 • Klimatilpasning
 • Natur – og grundvandsovervågning
 • Lovgivning om luft- og støjforurening
 • Lovgivning om ressourcer og affald
 • Lovgivning om kemikalier i kosmetik, elektronik mm.
 • Lovgivning om pesticider
 • Lovgivning om biocider
 • Miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder
 • Miljøteknologisk udvikling og eksport

Den nye Miljøstyrelse vil foreløbig have hovedkontor på de to nuværende lokaliteter i København og har derudover 9 lokale enheder fordelt over hele landet.