Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Danske miljølove

Miljøbeskyttelsesloven

Miljøbeskyttelsesloven er den centrale lov om forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Den indeholder blandt andet regler om godkendelse af forurenende virksomheder, om beskyttelse af jord, affald samt genanvendelse og renere teknologi.

Miljøbeskyttelsesloven på retsinformation.dk

Husdyrgodkendelsesloven

Lov om miljøbeskyttelse m.v. af husdyrbrug indeholder regler om en miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug.

Husdyrgodkendelsesloven på retsinformation.dk

Jordforureningsloven

Jordforureningsloven skal forebygge, fjerne og begrænse jordforurening og forhindre og forebygge skadelige virkninger fra jordforurening på grundvand, miljø og menneskers sundhed

Jordforureningsloven på retsinformation.dk

Kemikalieloven

Lov om kemiske stoffer og produkter indeholder regler om blandt andet anmeldelse, klassificering, emballering, mærkning, opbevaring, anvendelse og godkendelse af kemiske stoffer og produkter

Kemikalieloven på retsinformation.dk

Genteknologiloven

Lov om miljø og genteknologi indeholder regler om godkendelse og brug af genetisk modificerede materialer (GMO’er)

Genteknologiloven på retsinformation.dk

Miljøoplysningsloven

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger indeholder regler for offentlighedens adgang til miljøoplysninger og om behandlingen af sager om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøoplysningsloven på retsinformation.dk

Se alle miljølove og regler

Retsinformation.dk

Se aktuelle høringer om miljølove og regler på mst.dk

Tjek emnerne under Virksomhed & myndighed for uddybende information om miljøregler.