Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald og bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

27-04-2016

Bekendtgørelsesændringerne er en opfølgning på Kommissionens åbningsskrivelse samt begrundede udtalelse vedr. den danske implementering af direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien. Som led i den danske implementering er fremsat lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven (L120) med bemyndigelser til at kunne fastsætte nogle af de nødvendige regler til en korrekt gennemførelse af direktivet i relation til. Lovforslaget har til formål at bemyndige miljø- og fødevareministeren til at fastsætte regler om varetagelsen af landskabelige hensyn i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde Danmarks EU-retlige forpligtelser. Derudover indebærer lovforslaget, at ministeren kan fastsætte regler for inddragelsen af offentligheden, når afgørelser om virksomheder, anlæg, indretninger m.v. i andre lande kan få indvirkning på miljøet i Danmark. Lovforslaget forventes ikrafttrådt den 1. juni 2016.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
11-05-2016
Status
Igang

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

12-04-2016

Med den foreslåede ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen gives der adgang til at sprøjte med plantebeskyttelsesmidler nærmere vandmiljø mv., end hvad der er angivet på etiketten til midlet, der bruges. Det er en forudsætning herfor, at der ved sprøjtningen anvendes anerkendt afdriftsreducerende udstyr, fx lavdriftsdyser. Sprøjtningen kan hermed ske med mindre afstandskrav end ellers tilladt, uden at det påvirker miljøbeskyttelsen.

En til bekendtgørelsen tilhørende vejledning er ligeledes med i denne høring. Vejledningen indeholder bl.a. lister med udstyr for horisontale bomsprøjter og tågesprøjter. Dette udstyr har Miljøstyrelsen anerkendt har en afdriftsreducerende effekt.

Ændringen vil blive indsat i en ny samlet udgave af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen, der herefter offentliggøres.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
09-05-2016
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.