Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Revision af bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet

17-07-2017

Bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet revideres, jf. vedlagte høringsbrev. Udkastet præsenteres i et dokument med 4 kolonner: Kolonne 1, 2 og 3 viserteksten i hhv. nuværende udgave og det udarbejdede udkast med (kolonne 2) og uden (kolonne 3) track changes. I kolonne 4 fremgår bemærkninger til de enkelte ændringer.

Formålet med ændringerne til bekendtgørelsen er bl.a. at præcisere indberetningspligten, herunder at fjerne unødvendige og dobbelte indberetninger. Desuden præsenteres kodesættende mere logisk, det præciseres, hvordan der skal indberettes, og der lægges op til at effektivisere indberetningen af oplysninger om anvendelse af jord og byggeaffald som byggemateriale.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
01-09-2017
Status
Igang

Høring af udkast til bekendtgørelse om støtte til fremme af ansøgninger om alternative pesticider og støtte til gebyrbetalingen

06-07-2017

Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse.

Ændringerne er begrænsede:

1. Der indsættes en ny reference til Aftale om Pesticidstrategi 2017-2021 af 21. april 2017, i stedet for til Sprøjtemiddelstrategien for 2013-2016, idet tilskudsordningen videreføres under den nye aftale (se §§ 1 og 7 i udkastet).

2. Der tilføjes en hjemmelsbestemmelse fra Finansloven 2017 med hensyn til bekendtgørelsens regler om tilskud til gebyrer. Hjemmelsbestemmelsen i Kemikalielovens § 45, stk. 1, tilføjes endvidere med hensyn til adgangen til at afskære klageadgang (se bekendtgørelsens indledning, umiddelbart under titlen og § 21 i udkastet).

3. Præcisering af hvilke projekter, udgifter og gebyrer, der er tilskudsberettigede ifølge kemikalieloven (se §§ 1-4 og 11 i udkastet). Der er ikke ændret i tilskudsprocenterne.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
18-08-2017
Status
Igang

Høring over udkast til forslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning

05-07-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
21-08-2017
Status
Igang

Høring vedrørende bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 om kviksølv

03-07-2017

Danmark har tiltrådt Minamatakonvention om kviksølv sammen med EU og en række andre EU medlemslande. Konventionen fastsætter en række begrænsninger for udvinding og anvendelse af kviksølv, ligesom den også fastsætter regler om affaldsbehandling af kviksølv.

Der er i forlængelse heraf vedtaget en ny EU-forordning 2017/852 om kviksølv (kviksølvsforordningen), der gennemfører Minamatakonventionen om kviksølv i EU. Kviksølvsforordningen, som gælder umiddelbart i Danmark, udgør et væsentligt element i Danmarks opfyldelse af Minamatakonventionen.

Det er nødvendigt at fastsætte supplerende regler til kviksølvforordningen. I bekendtgørelsen fastsættes det, at Miljøstyrelsen er kompetent myndighed i forhold til forordningen. Det fastsættes endvidere, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kviksølvsforordningen. Dog fører Kommunalbestyrelsen tilsyn med visse bestemmelser i forordningen, som vedrører affald og spildevand.
Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
25-08-2017
Status
Igang

Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg

30-06-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
04-08-2017
Status
Igang

Høring af vejledning om definitionen for større uheld

29-06-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
07-09-2017
Status
Igang

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

26-06-2017

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udarbejdet i henhold til nationalparklovens § 4-6. Formålet med bekendtgørelsen er at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland og fastsætte regler for det fremtidige arbejde med nationalparken.  

Bemærkninger til høringen bedes sendt til senest mandag den 23. oktober 2017 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen på 72 54 40 00;  til Eva Tørning Svendsen på eller til Johan Husfeldt på

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen efter høringsfristens udløb.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
23-10-2017
Status
Igang

Lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven og havstrategiloven

23-06-2017

Lovforslaget vedr. en ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi.

Naturbeskyttelse

Den foreslåede ændring af naturbeskyttelsesloven gør det muligt at oprette forbud, herunder et handelsforbud mod en liste af ikkehjemmehørende invasive arter, der er problematiske i Danmark, og følger op på "Handling 4: Naturbeskyttelsesloven ændres" i Handlingsplan mod invasive arter. Lovforslaget skal ses i lyset af EU-Forordning 1143/2014.

Formålet er at forebygge eller begrænse en række invasive arters skadelige effekt på en omkostningseffektiv måde.


Havstrategiloven

Formålet med lovudkastet er en ajourføring af havstrategiloven, med henblik på at implementere et kommissionsdirektiv, der er vedtaget i maj 2017, og som foretager tekniske tilpasninger af bilag III i havstrategidirektivet. Havstrategidirektivets bilag III er implementeret 1:1 som bilag 1 i havstrategiloven.

Ændringen af bilaget i havstrategirammedirektivet består i at opstille en mere generel og systematisk liste over havmiljøets karakteristika, dvs. de naturlige elementer i havmiljøet, samt menneskelige belastninger og påvirkninger. Det reviderede bilag skal – ligesom det gældende – anvendes til myndighedernes udarbejdelse af basisanalyser, beskrivelse af god miljøtilstand, fastsættelse af miljømål og udarbejdelse og gennemførelse af overvågningsprogrammer. Implementeringen har derfor en ren teknisk karakter.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
04-08-2017
Status
Igang

Høring af udkast til Pesticidstrategi 2017 - 2021

22-06-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
21-08-2017
Status
Igang

Høring af vejledning om miljøaktivitetsbekendtgørelsen og regulering af visse midlertidige aktiviteter

12-06-2017

Miljøstyrelsen har i dag sendt udkast til en vejledning om regulering af visse midlertidige aktiviteter i høring.

Vejledningen omhandler udelukkende den del af Bekendtgørelse nr. 467 af 23/05/2016 om miljøregulering af visse aktiviteter, der drejer sig om visse midlertidige aktiviteter nævnt i bekendtgørelsens § 2, herunder bygge- og anlægsarbejder og andre arbejder i relation hertil. Vejledningen omfatter desuden regulering af aktiviteter der falder udenfor bekendtgørelsens anvendelsesområde, herunder regulering med § 42 påbud.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
09-08-2017
Status
Igang

Retsinformation

Gældende miljølove og regler