Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald

24-11-2015

I bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald stilles der til ansøgning om etablering af et udvindingsaffaldsanlæg blandt andet krav til retablering, hvorved der skal tages hensyn til det landområde, der påvirkes af et affaldsanlæg, herunder et landskabeligt hensyn. Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven, og denne lov kan, som den ser ud i dag, ikke varetage et landskabeligt hensyn. Krav om retablering under varetagelse af et landskabeligt hensyn vil derfor blive ophævet med denne ændringsbekendtgørelse. Samtidig med denne høring vil der være høring over lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven med henblik på fremsættelse af lovforslaget i februar, 2016. Dette lovforslag skal tilvejebringe hjemmel til fortsat på bekendtgørelsesniveau at kunne stille krav om et landskabeligt hensyn. Efter forventet vedtagelse af lovændringen vil bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald blive tilrettet i overensstemmelse hermed.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
22-12-2015
Status
Igang

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

24-11-2015

Formålet med lovforslaget er at give miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven om varetagelse af landskabelige hensyn ved administration af loven og regler udstedt i medfør af loven i det omfang, det er nødvendigt for at kunne gennemføre EU-retlige og internationale forpligtigelser i dansk ret. Det er endvidere formålet med loveforslaget at give miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om offentlighed i de tilfælde, hvor virksomheder, anlæg eller indretninger m.v. i en anden stat kan få indvirkning på miljøet i Danmark med henblik på at gennemføre EU-retlige og internationale forpligtigelser i dansk ret.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
22-12-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.