Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Høring vedrørende ændring af bekendtgørelse om behandling af sager i værditabsordningen for boligejere

20-07-2016

Udstedelse af en ny bekendtgørelse sker for at opdatere den gældende bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordning for boligejere m.v. i lov om forurenet jord.

Bekendtgørelsen skal ændres, da de opgaver, der hidtil er varetaget af Statens Administration, fra 1. oktober 2016 er overført til Udbetaling Danmark1.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
19-08-2016
Status
Igang

Høring af ny luftkvalitetsbekendtgørelse

14-07-2016

Baggrund

Den gældende luftkvalitetsbekendtgørelse nr. 1326 af 21. december 2011 om mål- og grænseværdier for luftens indhold af visse forurenende stoffer gennemfører direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF, der begge indeholder grænser for luftens indhold af en række stoffer.

 

Udkastet til ny luftkvalitetsbekendtgørelse er en ny sammenskrivning af de to ovenstående direktiver og samtidigt gennemførelse af direktivændringen 2015/1480/EU af 28. august 2015 om luftkvaliteten og renere luft i Europa. Ændringsdirektiv 2015/1480/EU ændrer en række bilag til de to direktiver, som den nye luftkvalitetsbekendtgørelse implementerer.

 

Formålet med ændringsdirektivet er at sikre mere ens og sammenlignelige data ved at præcisere reglerne for referencemetoder, datavalidering samt prøveudtagningssteder.

 

Ændringerne

Direktivændringen til referencemetoder omfatter indsættelse af reference til en lang række af nye og reviderede EN-standarder, der er kommet til siden vedtagelse af de to oprindelige direktiver fra 2004 og 2008.

 

Ændringerne i forbindelse med kvalitetskriterier for luftkvalitetsvurderingerne omfatter krav om anvendelse af kvalitetssikringssystemer og deltagelse i sammenligningsøvelser hvert 3. år.

 

Ændringsdirektivet omfatter desuden en præcisering og supplering af kriterier for prøveudtagningssteder og indbefatter præcisering af enkelte definitioner (fx for vejkryds), samt krav om dokumentation af begrundelsen af placeringen af de enkelte målestationer suppleret med fotografier fra forskellige retninger, kort, m.v.

 

Bekendtgørelsen er endvidere skrevet om med henblik på at tydeliggøre den direkte implementering af alle tre direktiver i dansk ret. I stedet for, at direktiverne er optaget som bilag, er selve bekendtgørelsesteksten nu udvidet til at omfatte det meste af direktivteksten. Ved denne sammenskrivning sikres en mere tydelig implementering af direktiverne i dansk ret, og da bekendtgørelsen følger samme struktur som direktiverne, giver det et bedre overblik over bilagene i bekendtgørelsen.

Der er ved implementeringen ikke tale om overimplementering, men en helt direktivnær tekst. Grænseværdierne i bekendtgørelsen følger direktivets grænseværdier. Der er ingen undtagelsesbestemmelser, som længere er relevant i direktivet, da fristerne til undtagelserne er overskredet og de er derfor ikke længere relevante.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i oktober 2016.

 

Frist for bemærkninger

Miljøstyrelsen skal anmode om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse senest den 8. september 2016.

 

Høringssvar skal sendes til og gerne med Cc til og og med angivelse i emnefeltet:

                             ’Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om vurdering og styring              af luftkvaliteten, jr. nr. MST-5250-00141’.

 

Eventuelle spørgsmål i høringsperioden kan rettes til Lars Hald, eller Christian Lange Fogh, . Vær opmærksom på at der kan forekomme længere svartider i juli og starten af august måned.

 

Offentliggørelse på høringsportalen

Nærværende udkast til ny luftkvalitetsbekendtgørelse offentliggøres på høringsportalen – www.hoeringsportalen.dk

 

De modtagne høringssvar fra ikke-ministerielle høringsparter vil blive offentliggjort på høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykker høringsparten i, at vedkommendes høringssvar, mailadresse og navn offentliggøres på høringsportalen efter endt høring.

 

Bekendtgørelsesudkastet er udover offentliggørelsen på høringsportalen sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte høringsliste.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
08-09-2016
Status
Igang

Ændring af modtagefacilitetsbekendtgørelsen

13-07-2016

Den foreslåede ændring er en gennemførelse af Kommissionens direktiv (EU) 2015/2087 af 18. november 2015 om ændring af bilag II til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/59/EF om modtagefaciliteter i havne til driftsaffald og lastrester fra skibe.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
26-09-2016
Status
Igang

Præhøring inden udarbejdelsen af 5. rapport om implementering af Århuskonventionen

13-07-2016

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
22-08-2016
Status
Igang

Høring af ændring i vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder

08-07-2016

De foreslåede ændringer i vejledningen skyldes overvejende den nye anmeldeordning for bilag 2 virksomheder, som er gennemført i godkendelses- tilsyns- og brugerbetalingsbekendtgørelserne samt i bekendtgørelsen om standardvilkår i godkendelser. Herudover er flere eksisterende sider uddybet og ændret efter input fra interessenter.

Der er endvidere også tilføjet nye sider. Der er overvejende tale om nye opslag, sider som er rettet mod både virksomheder og myndigheder.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
30-08-2016
Status
Igang

Bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen, Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

04-07-2016

Bekendtgørelsen er en revidering af bekendtgørelse nr. 815 af 26. august 2009 og følger af, at Arbejdstilsynet den 1. januar 2015 overtog tilsynet med offshoreanlæg, hvilket tidligere henhørte under Energistyrelsen. Samtidig præciseres det, at Søfartsstyrelsen fører tilsyn med nærmere angivne dele af forordningens begrænsninger på skibe. Endelig er der sket enkelte sproglige præciseringer, som ikke har indholdsmæssig betydning.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
31-08-2016
Status
Igang

Høring vedrørende bekendtgørelse om benzindampgenvinding

28-06-2016

Udkastet til ændring af bekendtgørelsen indfører Kommissionens direktivændring af 21. oktober 2014 om ændring af direktiv om fase II-genvinding af benzindampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer på servicestationer med henblik på den tekniske udvikling (Direktiv 2009/126/EF).

Der er ved direktivændringen tale om en teknisk tilpasning af det nugældende direktivs artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1, som følge af, at der indføres to nye standarder, som er udarbejdet af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN). De to standarder benævnes EN 16321-1:2013 og EN 16321-2:2013.

Ændringer for nye benzinstandere/tankstationer:

For nye benzinstandere/tankstationer, som var i drift/taget i brug den 1. januar 2012 eller derefter, gælder følgende ændringer:

I bekendtgørelsens § 4, stk. 1, ændres, så fase II-systemers benzingenvindingsgrad nu skal være attesteret af fabrikanten i henhold til standard EN 16321-1:2013. Ændringen implementerer direktivets ændring af artikel 4, stk. 1.

Ændringen medfører ikke en ændring af det nugældende krav til benzindampgenvindingsgraden.

Bekendtgørelsens § 11 er ny. Herefter skal benzindampgenvindingsgraden i ibrugtagne udstyr (fase II-systemer) til benzindampgenvinding kontrolleres mindst én gang hvert år i overensstemmelse med standard EN 16321-2:2013.

Ændringen implementerer direktivets ændring af artikel 5, stk. 1.

Den årlige kontrol er allerede et krav i direktiv 2009/126, men det er nyt, at kontrollen skal være i overensstemmelse med en EU-standard. For at sikre, at kontrollen sker i henhold til standard EN 16321-2:2013, indføres krav om en årlig kontrol ved en kompetent person/et kompetent firma, som er bekendt med måleprincipper, jf. europæisk standard EN 16321-2:2013. Dette fremgår som noget nyt af bekendtgørelsens § 11, stk. 3. Det er således ikke et krav, at kontrollen skal udføres af et akkrediteret firma. Samtidig bortfalder kravet om egenkontrol.

Tankstationer, der har undergået en større ombygning, sidestilles med nye tankstationer/benzinstandere i relation til kontrol, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 5.

Ændringer for eksisterende benzinstandere/tankstationer

For eksisterende benzinstandere/tankstationer, som var i drift den 31. december 2011 eller før, nedsættes kravet om egenkontrol fra fire gange om året til to gange om året. Ændringen fremgår af udkast til bekendtgørelsen § 9, stk. 2.

De nugældende regler for eksisterende benzinstandere/tankstationer videreføres i øvrigt.


Høringsfristen er kl. 12.00 d. 26. august 2016.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
26-08-2016
Status
Igang

Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

20-06-2016

Bekendtgørelsesudkastet skal efter forslaget erstatte bekendtgørelse nr. 1318 af 26.
november 2015 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. samt bekendtgørele nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme mv.

Forslaget er først og fremmest en sammenskrivning af pelsdyrbekendtgørelsen og husdyrgødningsbekendtgørelsen. Husdyrgødningsbekendtgørelsen gælder med kun få undtagelser for pelsdyrfarme, og reglerne for pelsdyr foreslås at blive indarbejdet i husdyrgødningsbekendtgørelsen, således at alle de generelle regler for hold af pelsdyr samles. I denne ramme og på baggrund af ny viden om lugt og fluer, der udgår fra pelsdyrfarme til gene for naboer, udbygges pelsdyrreglerne for at forebygge især lugt- og fluegener.

Af øvrige ændringer drejer dette sig om regler for håndtering af bundfald i gylletanke og præcisering af regler for indretning af folde til frilandssvin. Derudover indeholder forslaget en række mindre ændringer og præciseringer.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
10-08-2016
Status
Igang

Miljømærkebekendtgørelsen

14-06-2016

Baggrunden for bekendtgørelsen er ønsket om at ajourføre bestemmelserne for det europæiske og det nordiske miljømærke, herunder at skrive bekendtgørelsen sammen med Miljømærkenævnets forretningsorden, der findes i bekendtgørelse nr. 34 af 19. januar 1998. Samtidig er der med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven indsat en årlig pris- og lønregulering af miljømærkegebyrerne på baggrund af Finansministeriets generelle pris- og lønindeks.

Herudover udgør bekendtgørelsesudkastet primært en forenkling af miljømærkeregelværket, og vurderes ikke at have administrative eller miljømæssige konsekvenser. De erhvervsøkonomiske konsekvenser forbundet med pris- og lønregulering af gebyrerne vurderes samlet set at udgøre 0,496 mio. kr. for perioden 2017-2019.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
22-08-2016
Status
Igang

Retsinformation

Retsinformation

Gældende miljølove og regler