Til brug for vores arbejde med hjemmesiden sættes en cookie som samler data om dit besøg. 3. parts cookies til fx sociale medier sættes først efter accept fra dig. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv for olie- og gasanlæg

27-05-2015

Bekendtgørelsen er en del af implementeringen af offshoredirektivet  på Miljøministeriets område. Offshoredirektivet indeholder en række krav til myndighedernes organisering, samarbejde og tilsyn. Miljøstyrelsen skal  udarbejde og offentliggøre en beskrivelse her, som skal offentliggøres. Udkastet til bekendtgørelsen omfatter også bestemmelser om opkrævning af gebyr forMiljøstyrelsens nye opgaver med revision af operatørernes beredskabsplaner.Der er i bekendtgørelsen indsat en bestemmelse om, at operatørerne stiller transport mv til rådighed i forbindelse med tilsyn. Det er en fast, mangeårig praksis, der nu bliver fastlagt i bekendtgørelsen. Denne bestemmelse omfatter alle tilsyn, og er således ikke, som bekendtgørelsens øvrige regler, begrænset til beredskabet, beredskabsplaner og større ulykker.Endelig indeholder bekendtgørelsen en bestemmelse om den årlige rapport om offshoresektoren, som skal afgives til Europa-Kommissionen, og om pligt for operatørerne til på anmodning at afgive oplysninger til Miljøstyrelsen til brug herfor.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
02-06-2015
Status
Igang

Ændring af hhv. godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, tilsynsbekendtgørelsen, spildevandsbekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen

21-05-2015

Bekendtgørelserne følger op på regeringens aftale om vækstplan for fødevarer og aftale om en vækstpakke om ny anmeldeordning for mindre miljøbelastende virksomheder, som følger op på Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger om en digitalisering af miljøadministrationen.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
24-06-2015
Status
Igang

Høring af udkast til tre bekæmpelsesmiddelbekendtgørelser: 1) autorisationsbekendtgørelsen), 2) gasningsbekendtgørelsen og 3) bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen.

19-05-2015

Sammen med nævnte bekendtgørelsesudkast sendes udkast til to vejledninger i høring. En ny vejledning til autorisationsbekendtgørelsen og en revideret vejledning til gasningsbekendtgørelsen. Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
08-06-2015
Status
Igang

Offentlig høring af strategier for 11 stoffer på listen over uønskede stoffer

13-05-2015

Miljøstyrelsen har udarbejdet 11 strategier for tredje pulje af nedenstående stoffer/stofgrupper på listen over uønskede stoffer:1. Parfumestoffer2. Bor-forbindelser3. 2,3 epoxypropylneodecanoat (EPDA)4. Mangan(II)sulfat5. 1-Methyl-2-pyrrolidon (NMP)6. Molybdentrioxid7. Naphtalen8. Na- & Cahypochlorit9. Nikkel10. Biphenyl11. F-gasserStrategierne sendes hermed i bred offentlig høring med frist for høringssvar til den 10. juni 2015 kl. 12.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
10-06-2015
Status
Igang

Bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorterert bygge- og anlægsaffald

11-05-2015

Miljøstyrelsen sender udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald i høring i ca 8 uger.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
30-06-2015
Status
Igang

Høring over udkast til revideret dækbekendtgørelse

11-05-2015

Det overordnede formål er at indføre digitalisering af tilskudssystemet som administreres af dækbranchens Miljøfond. Herudover  er bekendtgørelsen opdateret i forhold til betingelser og processer ved indbetaling af gebyrer til SKAT.Endelig er der sket en del sproglige opdateringer af bekendtgørelsen

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
05-06-2015
Status
Igang

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, stk. 1-3 og § 19, stk. 6, stk. 7, 2. pkt., og stk. 8 i lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

07-05-2015

Formålet med bekendtgørelsen er at sætte de nævnte paragraffer i kraft.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
29-05-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.