Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen

25-03-2015

For at sikre, at der fremadrettet er den fornødne præcision i regelgrundlaget, foreslås der indsat en ny bestemmelse i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 5, der udtrykkeligt forbyder udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og mineralsk gødning (handelsgødning) på arealer, der er omfattet af vandløbslovens § 69, stk. 1. 
Det foreslås, at NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelsen.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
15-04-2015
Status
Igang

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald)

25-03-2015

Formålet med ændringen af affaldsbekendtgørelsen er at tilpasse klassificeringsreglerne for farligt affald til kemikalielovgivningen (CLP forordningen (EF nr. 1272/2008)) og i den forbindelse gennemføre ændrede EU-regler herom. Ved bekendtgørelsesændringen gennemføres således Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om ændring af affaldsrammedirektivets (direktiv 2008/98) bilag III om egenskaber, der gør affald farligt. Derudover gennemføres Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 vedrørende affaldslisten, som både indeholder bestemmelser om klassificeringen af farligt affald og mindre ændringer af listen.
Det foreslås, at affaldsbekendtgørelsens bilag 4 om egenskaber, der gør affald farligt, erstattes med et nyt bilag. Bilag 4 indeholder en oversigt over fareegenskaber, og de 15 fareegenskaber, der anvendes i dag, opretholdes i vidt omfang, men de omdøbes fra H 1-H 15 til HP 1-HP 15 og tilpasses CLP lovgivningen.
Det foreslås, at der udstedes et nyt bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen vedrørende affaldslisten, selvom der kun foretages mindre ændringer på listen. På denne måde sikres det, at det er muligt at finde den samlede affaldsliste i én bekendtgørelse. 

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
27-04-2015
Status
Igang

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet1

20-03-2015

Udkast til bekendtgørelserne er en del af implementeringen af offshoredirektivet  på Miljøministeriets område. 
Offshoredirektivet har en række krav til det beredskab, operatører af olie- og gasanlæg skal råde over bl.a. til bekæmpelse af olie- og kemikalieforureninger i forbindelse med større ulykker. Den gældende bekendtgørelse omfatter alle spild.
Direktivet stiller desuden krav til operatører af olie- og gasanlæg om umiddelbar underretning af myndighederne ved større ulykker. Der er allerede pligt til underretning om spild af olie- og kemikalier i indberetningsbekendtgørelsen, der som den gældende beredskabsbekendtgørelse omfatter alle spild uanset størrelse. 

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
17-04-2015
Status
Igang

Danmark uden affald II -

05-02-2015

Regeringen sender udkast til Danmark uden affald II - Strategi for affaldsforebyggelse i høring i 8 uger. Endvidere sendes bilag 2 i høring omhandlende udkast til Evaluering af eksempler på affaldsforebyggelsesforanstaltninger nævnt i bilag IV jf. artikel 29 i affaldsdirektivet.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
07-04-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.