Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

07-10-2015

Med denne ændring ændres den nuværende bekendtgørelse nr. 639 af 13. juni 2012 om miljøregulering af visse aktiviteter. Ændringerne forenkler og tydeliggør bekendtgørelsens anvendelsesområde for så vidt angår de aktiviteter, der skal anmeldes til kommunalbestyrelsen førend den pågældende aktivitet kan påbegyndes. Herudover er vibrationer tilføjet på lige fod med støj med hensyn til midlertidige bygge- og anlægsarbejder. Kravet om at kommunerne skal fremsende kopi af lokale forskrifter foreslås slettet. Der er foretaget justering af bekendtgørelsens bestemmelser om afskæring af klageadgang med henblik på at undgå tvivl om bestemmelsens rækkevidde.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
17-11-2015
Status
Igang

Høring af udkast til tillæg til "Beskyt vand, natur og sundhed - Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015" (forlængelse til og med 2016)

30-09-2015

Udkastet til tillæg den gældende sprøjtemiddelstrategi (2013-2015) er udarbejdet på baggrund af en bred politisk aftale mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Med aftalen forlænges Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 til og med 2016.Sprøjtemiddelstrategien, som dermed bliver en 4-årig plan, skal fortsat bidrage til rent miljø, god økologisk tilstand i naturen, sunde fødevarer, bedre arbejdsmiljø og flere grønne arbejdspladser.Den overordnede målsætning, pejlemærker og initiativer fastholdes i forlængelsen.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
25-11-2015
Status
Igang

Udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

22-09-2015

Miljøstyrelsen havde i foråret 2015 en ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i høring, der indeholdt forslag om lempelser i kravet om gyllealarmer. Dette udkast til ændringsbekendtgørelse vil ikke blive vedtaget, idet det erstattes af nærværende bekendtgørelsesudkast. Forslaget om en generel undtagelse fra kravet om gyllealarm, når den nærliggende sø ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, videreføres i vedlagte udkast til ny husdyrgødningsbekendtgørelse. Forslaget om en dispensationsadgang fra alarmkravet, hvis det nærliggende vandmiljø er beliggende i et højere niveau end gyllebeholderen, er i vedlagte bekendtgørelsesudkast erstattet af en generel undtagelse fra alarmkravet, når beholderen ligger lavere end vandmiljøet. Denne ændring ift. bekendtgørelsesudkastet, der blev sendt i høring i foråret 2015, er foretaget for at gøre bekendtgørelsen mere enkel at administrere.Desuden indeholder nærværende bekendtgørelsesudkast forskellige tekniske justeringer i den gældende husdyrgødningsbekendtgørelse bl.a. vedrørende reglerne om opbevaring af ensilage og overdækning af markstakke.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
20-10-2015
Status
Igang

Vejledning om B-værdier, 2015

22-09-2015

Vejledningen om B-værdier er revideret, så gældende lovgivning og retningslinjer for fastsættelse af B-værdier (grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i omgivelserne) nu anvendes. Som noget nyt er vejledningen udbygget med et afsnit om proteinholdigt støv, og desuden er en ny B-værdi for talkum i kosmetisk kvalitet uden fibre fastsat til 0,004 mg/m3 og tilføjet B-værdilisten.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
20-10-2015
Status
Igang

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import og salg af samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (Ændring af bilag 4)

18-09-2015

Bekendtgørelsen implementerer 2 undtagelser fra forbuddet mod import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, kabler og reservedele, der indeholder visse farlige stoffer i koncentrationer, der er højere end foreskrevet i bekendtgørelsen.Mere specifikt implementeres 2 tidsbegrænsede undtagelser fra forbuddet mod indhold af bly og kviksølv til visse specifikke anvendelser i medicinsk udstyr.Medicinsk udstyr har siden den 22. juli 2014 skulle overholde RoHS-reglerne.Da det ikke er teknisk muligt på nuværende tidspunkt at substituere bly og kviksølv inden for disse to specifikke anvendelser, er der givet disse tidsbegrænsede undtagelser.De to undtagelser er EU-regler, og implementeres direkte i dansk ret.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
16-10-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.