Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Høring af bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer, der indeholder dimethylfumarat (DMF)

12-02-2016

Forbuddet mod import af varer, der indeholder DMF, er nu tilføjet som punkt 61 i bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). REACH-forordningen er umiddelbart gældende i Danmark, og bekendtgørelsen ophæves i konsekvens heraf.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
01-03-2016
Status
Igang

Forslag til forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008

08-02-2016

Kommissionen har d. 2. februar 2016 fremsat forslag til forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008.

Forslaget er en del af Kommissionens samlede pakke vedr. ratificering og gennemførelse af Minimatakonvention om kviksølv. Konventionen blev vedtaget og åbnet for undertegnelse på de befuldmægtigedes konference i Kumamoto, Japan, i oktober 2013. Konventionen omfatter hele kviksølvcyklussen med det formål at beskytte menneskers sundhed og miljøet.

Formålet med Kommissionens forslag til forordning er at gennemføre de af Minamatakonventionens bestemmelser, som endnu ikke er omfattet af EU's krav, i EU-retten, således at Unionen kan ratificere og gennemføre konventionen.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
EU-Dokumenter
Høringsfrist
03-03-2016
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.