Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Bekendtgørelser til gennemførelse af polarkoden

21-03-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
19-04-2017
Status
Igang

Bekendtgørelse om råstofindvinding på havet

21-03-2017

Bekendtgørelsen skal ændres som følge af de nye VVM-regler i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), som træder i kraft d. 16. maj 2017. Derudover foretages fejlrettelser og præciseringer af punkter, hvor der siden 2015 har vist sig et behov herfor.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
16-05-2017
Status
Igang

Høring vedrørende ændring af tungmetalsbekendtgørelsen

17-03-2017

Formålet med bekendtgørelsesændring er implementering af Kommissionens Direktiv 2016/774/EU af 18. maj 2016 om ændring af bilag II af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer.

Direktivet forbyder at anvende 4 tungmetaller - bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom - i materialer eller komponenter, der benyttes i køretøjer, der markedsføres efter 1. juli 2003. Direktivets bilag II indeholder en liste med materialer og komponenter, der undtages fra forbuddet, da en vurdering af den tekniske og videnskabelige udvikling har vist, at anvendelse af disse tungmetaller i disse komponenter er uundgåelig.

Ændringer af direktivets bilag II vedrører ændringer af undtagelser fra forbuddet af anvendelse af bly i materialer og komponenter, der benyttes i køretøjer.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
05-05-2017
Status
Igang

Udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

07-03-2017

Indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2015- 21 er fastlagt i bilag til bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, mens miljømål er fastlagt i bekendgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandevandområder og grundvandsforekomster. 

På baggrund af henvendelser fra nogle få kommuner, er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der er grund til at justere nogle faktuelle forhold i indsatsprogrammet for så vidt angår vandløb. Der er primært tale om justeringer, der vedrører indsatser fra første vandplanperiode, som burde have været  videreført til anden planperiode. Som følge heraf har Miljøstyrelsen besluttet at tilrette bekendtgørelserne, så de nu er retsvisende.

Det bemærkes, at der ikke foretages ændringer i bekendtgørelsens paragraffer.

Ændringerne i bilagene vil blive indarbejdet i nye hovedbekendtgørelser hhv. om indsatsprogram og om miljømål. Endvidere vil der i den forbindelselse samtidig ske en tilretning af WebGIS i forhold til enkelt indsatser.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
04-04-2017
Status
Igang

Høring af udkast til rapport om implementering af Århuskonventionen

06-03-2017

Danmark skal afgive sin 5. rapport om implementering af Århuskonventionen, der vedrører adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsafgørelser på miljøområdet. Implementeringsrapporterne bliver udarbejdet hvert 3. år. Danmark afgav således sin 4. rapport i 2014. Den 5. rapport skal baseres på den 4. rapport og opdateres med ny information (herved forstås bl.a. ændringer i regelgrundlaget siden sidste rapport og ny praksis om fortolkning af regelgrundlaget), så rapporten fortsat giver tilstrækkelig information om status for implementeringen i Danmark.

Ny information skal indarbejdes i den eksisterende danske rapport med synlige rettelser. Struktur og sproglige ændringer er ikke markeret med synlige rettelser, fordi der ikke er tale om ny information.

Det er fra FNs side anbefalet, at rapporten ikke overstiger 13.000 ord. Den danske rapport er væsentlig længere, og der er derfor lavet en kortere engelsk version, der udgør den officielle rapport. Den engelske rapport vil blive ændret i det omfang, der foretages ændringer i de dele af den danske udgave, der er medtaget i den engelske version. Høringsparterne anmodes om at angive, hvis der er særlige informationer, som ikke er medtaget i udkastet, og som ønskes medtaget i den endelige version.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
03-04-2017
Status
Igang

Bekendtgørelse om udpegning af kompetente myndigheder om ophugning af skibe

23-02-2017

Formålet med bekendtgørelsen er at udpege kompetente myndigheder og fastsætte supplerende bestemmelser i henhold til EU's skibsophugningsforordning.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
07-04-2017
Status
Igang
Retsinformation

Retsinformation

Gældende miljølove og regler