Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Høring bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

27-07-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
28-08-2017
Status
Igang

Revision af bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet

17-07-2017

Bekendtgørelsen om Affaldsdatasystemet revideres, jf. vedlagte høringsbrev. Udkastet præsenteres i et dokument med 4 kolonner: Kolonne 1, 2 og 3 viserteksten i hhv. nuværende udgave og det udarbejdede udkast med (kolonne 2) og uden (kolonne 3) track changes. I kolonne 4 fremgår bemærkninger til de enkelte ændringer.

Formålet med ændringerne til bekendtgørelsen er bl.a. at præcisere indberetningspligten, herunder at fjerne unødvendige og dobbelte indberetninger. Desuden præsenteres kodesættende mere logisk, det præciseres, hvordan der skal indberettes, og der lægges op til at effektivisere indberetningen af oplysninger om anvendelse af jord og byggeaffald som byggemateriale.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
01-09-2017
Status
Igang

Høring vedrørende bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen og Kommunalbestyrelsen af opgaver og tilsyn vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/852 om kviksølv

03-07-2017

Danmark har tiltrådt Minamatakonvention om kviksølv sammen med EU og en række andre EU medlemslande. Konventionen fastsætter en række begrænsninger for udvinding og anvendelse af kviksølv, ligesom den også fastsætter regler om affaldsbehandling af kviksølv.

Der er i forlængelse heraf vedtaget en ny EU-forordning 2017/852 om kviksølv (kviksølvsforordningen), der gennemfører Minamatakonventionen om kviksølv i EU. Kviksølvsforordningen, som gælder umiddelbart i Danmark, udgør et væsentligt element i Danmarks opfyldelse af Minamatakonventionen.

Det er nødvendigt at fastsætte supplerende regler til kviksølvforordningen. I bekendtgørelsen fastsættes det, at Miljøstyrelsen er kompetent myndighed i forhold til forordningen. Det fastsættes endvidere, at Miljøstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i kviksølvsforordningen. Dog fører Kommunalbestyrelsen tilsyn med visse bestemmelser i forordningen, som vedrører affald og spildevand.
Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
25-08-2017
Status
Igang

Høring af vejledning om definitionen for større uheld

29-06-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
07-09-2017
Status
Igang

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

26-06-2017

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udarbejdet i henhold til nationalparklovens § 4-6. Formålet med bekendtgørelsen er at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland og fastsætte regler for det fremtidige arbejde med nationalparken.  

Bemærkninger til høringen bedes sendt til senest mandag den 23. oktober 2017 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen på 72 54 40 00;  til Eva Tørning Svendsen på eller til Johan Husfeldt på

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen efter høringsfristens udløb.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
23-10-2017
Status
Igang

Retsinformation

Gældende miljølove og regler