Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om henlæggelse til Miljøstyrelsen af opgaver, tilsyn og kontrol vedrørende Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser

15-10-2014

Der er tale om en delegationsbekendtgørelse.Den ny EU-forordning nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser indeholder enkelte bestemmelser, der pålægger EU-medlemsstaternes kompetente myndigheder visse opgaver og giver dem visse rettigheder. Med vedlagte udkast til bekendtgørelse henlægges disse opgaver/rettigheder til Miljøstyrelsen. Endvidere delegeres opgaven med at føre tilsyn og kontrol med overholdelsen af forordningens bestemmelser til Miljøstyrelsen.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
07-11-2014
Status
Igang

Forslag til forordning om emissionsgrænser for typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikke-vejgående maskiner.

03-10-2014

Nærværende forslag vil videreføre og forbedre de eksisterende krav i forhold til at indføre nye emissionsgrænser, der afspejler det teknologiske fremskridt, udvide anvendelsesområdet med henblik på at forbedre markedsharmonisering og forenkle de administrative procedurer og forbedre håndhævelsen. Formålet er at begrænse luftforurening fra entreprenørmaskiner o.lign..

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
EU-Dokumenter
Høringsfrist
05-11-2014
Status
Igang

Høring vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af import 0og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (RoHS-bekendtgørelsen).

02-10-2014

Bekendtgørelsen implementerer 8 undtagelser fra forbuddet mod import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, kabler og reservedele, der indeholder visse farlige stoffer i koncentrationer, der er højere end foreskrevet i bekendtgørelsen.Mere specifikt implementeres 6 undtagelser fra forbuddet mod indhold af bly og kviksølv i medicinsk og højteknologisk udstyr samt en generel undtagelse for bly i håndholdte værktøjer og en for kviksølv i specialdesignede lysstofrør. Bekendtgørelsen vedrører for størstedelens vedkommende undtagelser for medicinsk og højteknologisk udstyr. Årsagen hertil er, at disse typer af udstyr er blevet omfattet af RoHS-reglerne, som nu finder anvendelse for medicinsk udstyr samt overvågnings og reguleringsinstrumenter fra den 22. juli 2014 og for industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter fra den 22. juli 2017. Dermed skal medicinsk og højteknologisk udstyr overholde RoHS-reglerne efter disse datoer. Der findes dog ikke p.t. alternativer, der kan erstatte de forbudte stoffer i alt medicinsk og højteknologisk udstyr.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
29-10-2014
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .