Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Udkast til bekendtgørelse om visse definitioner og kriterier forvurdering af, om der foreligger en miljøskade, og om krav til afhjælpning af visse miljøskader

18-11-2014

Bekendtgørelsen viderefører bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 652 af 26. juni 2008, der samtidig ophæves. Den eneste indholdsmæssige forskel består i, at der som § 1 er indsat en ny bestemmelse indeholdende definitioner af henholdsvis en naturtypes bevaringsstatus, en naturtypes gunstige bevaringsstatus, en arts bevaringsstatus og en arts gunstige bevaringsstatus. Derudover er der foretaget konsekvensændringer samt visse redaktionelle justeringer.

De nu medtagne definitioner er identiske med de tilsvarende definitioner i bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

De omhandlede definitioner er hidtil fremgået af en henvisning i miljøskadelovens forarbejder til miljøansvarsdirektivet. Efter Kommissionens opfattelse bør definitionerne imidlertid fremgå direkte af lovgivningen, hvilket tilgodeses med den nye bekendtgørelse.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
15-12-2014
Status
Igang

Bekendtgørelse om bundmaling

17-11-2014

Bekendtgørelsen udsætter forbuddet mod brug af bundmalinger, der kan skade vandmiljøet, indtil den 1. januar 2018. Bortset fra henvisninger til bestemmelserne i klassificeringsforordningen (CLP) og redaktionelle rettelser er bekendtgørelsen i øvrigt uændret i forhold til den gældende bekendtgørelse, nr. 1257 af 15. december 2011.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
05-12-2014
Status
Igang

Bekendtgørelse om syn af pesticidudbringningsudstyr

17-11-2014

Bekendtgørelsesudkastet sammenskriver den gældende bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr (bekendtgørelse nr. 1536 af 13. december 2013) med nogle ændringsforslag til gældende bestemmelser og enkelte nye bestemmelser.  

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
04-12-2014
Status
Igang

Forslag til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og planloven (Bemyndigelse til at fastsætte regler om anmeldeordninger, om sagsbehandling, herunder samtidighed m.v.)

14-11-2014

Lovforslaget udmønter en del af »Aftale om en vækstpakke« fra juni 2014.Hovedformålet med lovforslaget er at bemyndige miljøministeren til at fastsætte regler om sagsbehandlingen af de mindre miljøkomplicerede virksomheder og anmeldeordninger.Der henvises iøvrigt til høringsbrevet.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
12-12-2014
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .