Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Udkast til vejledning om rottebekæmpelsesmidler

25-05-2016

Vejledningen gennemgår Miljøstyrelsens godkendelsesprocedure og forklarer vilkårene for godkendelsen af rodenticider

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
22-07-2016
Status
Igang

Tre bekendtgørelser og to vejledninger om sprøjter til plantebeskyttelsesmidler og ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen

24-05-2016

Sprøjtesynsbekendtgørelse og vaskepladsbekendtgørelsen skal ændres af hensyn til syn af væksthussprøjter. Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen ændres primært i et forsøg på at lave klarere regler for opbevaring af bekæmpelsesmidler med sikkerhedssætning P 405, Opbevares under lås. Endvidere opdateres de tilhørende vejledninger og faktaark på Miljøstyrelsens hjemmeside

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
03-06-2016
Status
Igang

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald

23-05-2016

Ændringen af affaldsbekendtgørelsen introducerer en klimakorrektionsfaktor til beregning af R1-faktoren for affaldsforbrændingsanlæg, der skal kompensere for lokale klimaforhold. Med ændringen implementeres ændrede EU-regler.

Formålet med ændringen er at skabe lige konkurrencevilkår i EU for medlemslandenes forbrændingsanlæg. Forslaget vurderes ikke at påvirke det danske beskyttelsesniveau. 

Ved bekendtgørelsesændringen implementeres Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (berigtiget ved EUT L 297 af 13.11.2015, s. 9 (2015/1127).

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
26-05-2016
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.