Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Høring af udkast til bekendtgørelse svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer

09-04-2014

Hermed fremsendes høringsudkast til bekendtgørelse om svovlindholdet i faste og flydende brændstoffer (svovlbekendtgørelsen).

Udkastet til ændring af svovlbekendtgørelsen gennemfører det reviderede svovldirektiv fra 2012 (2012/33/EU) i dansk lovgivning. 

Kommentarer til udkastet fremsendes til Miljøstyrelsen senest onsdag den 7. maj 2014 til eller til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Alle henvendelser bedes indsendt med henvisning til sagsnummeret: MST-5202-00112

Der henvises til vedlagte høringsbrev for yderligere information.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
07-05-2014
Status
Igang

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

03-04-2014

Ændringerne omfatter blandt andet en ændring af myndighedskompetencen i forhold til affaldshåndteringsanlæg. Dette sker som led i opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen. Ændringerne omfatter også en ændring af reglerne om revurdering af miljøgodkendelser i forbindelse med offentliggørelse af en BAT-konklusion, hvor ændringen sker som følge af, at EU-Kommissionen har præciseret, hvordan reglerne i IE-direktivet (direktiv 2010/75/EU) skal fortolkes. Herudover omfatter ændringerne enkelte tilretninger af bekendtgørelsesteksten.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
09-05-2014
Status
Igang

Høring af håndteringsstrategier for 11 stoffer på listen over uønskede stoffer

02-04-2014

Miljøstyrelsen har udarbejdet nedenstående håndteringsstrategier for anden pulje stoffer/stofgrupper på listen over uønskede stoffer, der omfatter følgende:

Phenol, Mineralsk terpentin, Bly og blyforbindelser, Visse kobberforbindelser, Trinatrium nitrilotriacetat (NTA), Visse ftalater, Visse isocyanater, Bromerede flammehæmmere,  Kviksølv og kviksølvforbindelser, MTBE og Tris(2-chlo-1-methylethyl)fosfat (TCPP)

I strategierne er resumeret og konkluderet på de væsentligste forhold, der er beskrevet i de bagvedliggende kortlægningsrapporter, der er udarbejdet for hvert af de 11 stoffer. På baggrund heraf er angivet hvilke udfordringer, der gør sig gældende og hvilke tiltag, der bør iværksættes for at håndtere disse udfordringer. Herefter er der givet et bud på konkrete effektmål for hovedparten af tiltagene.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
01-05-2014
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .