Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Udkast til bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser

17-04-2015

Bekendtgørelsen er en revideret version af en eksisterende bekendtgørelse. Formålet er fortsat at begrænse udslippet af kraftige klimagasser ved hjælp af forbud mod import, salg og anvendelse af visse fluorholdige drivhusgasser med et GWP på over 25, blandinger, der indeholder disse fluorholdige drivhusgasser, og varer, anlæg og udstyr, der indeholder disse gasser og blandinger. En række undtagelser, der gælder til 1.januar 2030 skal sikre, at den tekniske udvikling imødekommes.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
15-05-2015
Status
Igang

Høring over udkast til ændring af batteribekendtgørelsen samt ændring af bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer

13-04-2015

Det overordnede formål med ændringerne er dels at indføre byrdelettelser for små batteriproducenter der markedsfører mindre end 100 kg batterier om året dels at implementere det seneste ændringsdirektiv til batteridirektivet som udvider forbuddet mod anvendelse af kviksølv og cadmiumholdige batterier.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
19-05-2015
Status
Igang

Ny risikobekendtgørelse

30-03-2015

Den foreslåede bekendtgørelse gennemfører EU's nye risikodirektiv (Seveso III-direktivet), der regulerer virksomheder med større oplag af farlige stoffer med henblik på at forebygge større uheld og følgerne af større uheld. Som følge heraf overgår bekendtgørelsen til de nye EU-klassificeringer for kemiske stoffer (CLP) og præciserer og skærper visse krav til virksomheder og myndigheder, der bl.a. vedrører sikkerhed, åbenhed og borgerinddragelse. Samtidig ajourføres risikobekendtgørelsen på en række punkter, bl.a. beskrivelserne af myndighedernes opgaver og samarbejde. I udkastet indføres desuden nye bestemmelser om terrorsikring for kolonne 3-virksomheder. 

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
04-05-2015
Status
Igang

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald (Klassificering af affald som farligt og opdatering af listen over affald)

25-03-2015

Formålet med ændringen af affaldsbekendtgørelsen er at tilpasse klassificeringsreglerne for farligt affald til kemikalielovgivningen (CLP forordningen (EF nr. 1272/2008)) og i den forbindelse gennemføre ændrede EU-regler herom. Ved bekendtgørelsesændringen gennemføres således Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om ændring af affaldsrammedirektivets (direktiv 2008/98) bilag III om egenskaber, der gør affald farligt. Derudover gennemføres Kommissionens afgørelse 2014/955/EU af 18. december 2014 vedrørende affaldslisten, som både indeholder bestemmelser om klassificeringen af farligt affald og mindre ændringer af listen.
Det foreslås, at affaldsbekendtgørelsens bilag 4 om egenskaber, der gør affald farligt, erstattes med et nyt bilag. Bilag 4 indeholder en oversigt over fareegenskaber, og de 15 fareegenskaber, der anvendes i dag, opretholdes i vidt omfang, men de omdøbes fra H 1-H 15 til HP 1-HP 15 og tilpasses CLP lovgivningen.
Det foreslås, at der udstedes et nyt bilag 2 til affaldsbekendtgørelsen vedrørende affaldslisten, selvom der kun foretages mindre ændringer på listen. På denne måde sikres det, at det er muligt at finde den samlede affaldsliste i én bekendtgørelse. 

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
27-04-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.