Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise. Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Bekendtgørelse om indberetning til et register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (PRTR)

14-07-2015

Med den nye bekendtgørelse udfases de grønne regnskaber. PRTR- forordningen er fortsat i kraft, og nogle virksomheder vil fremadrettet skulle indberette PRTR-data til Miljøstyrelsen én gang årligt, hvor de hidtil har indberettet grønne regnskaber, indeholdende bla. PRTR-data. Den ny PRTR-bekendtgørelses er et supplement til PRTR-forordningen, hvor den viderefører nogle bestemmelser fra bekendtgørelsen af de grønne regnskaber, således at den supplerer PRTR-forordningens bestemmelser. De bestemmelser som er videreført er bla. bestemmelserne om frister, kvalitetssikring af data, fortrolighed og klageadgang i forbindelse med manglende PRTR-indberetning.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
02-09-2015
Status
Igang

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

13-07-2015

Bekendtgørelsen er hjemlet tekstanmærkning nr. 106 til § 23 i finansloven for 2015 og fastsætter nærmere rammer om ydelse af tilskud, herunder om behandlingaf ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Bekendtgørelsen fastsætter derudover bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. BagrundSom led i Energiforliget (S, R, SF, V, DF, K og EL) i 2012, og herunder Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO af juni 2014, er der afsat sammenlagt 185,2 mio. kroner til etablering af en tilskudsordning for biocovers. Tilskudsmidlerne forventes at række til etablering af biocover på ca. 100 deponeringsanlæg i perioden frem mod 2020.I korte træk består biocovers af en overdækning af affaldet med materiale (fx kompost), der indeholder mikroorganismer, der kan nedbryde metanen. Overdækningen tænkes typisk ind som en del af den eksisterende overdækning, således at overdækningen i de områder, hvor der siver mest metan ud, kan erstattes med kompost eller lignende.Tilskudsordningen administreres af Miljøstyrelsen og der forventes åbnet op for ansøgninger i efteråret 2015. Deponeringsanlæg/lossepladser, hvorfra der sker en udledning af metan vil kunne ansøge om tilskudsmidler til dækning af omkostningerne i forbindelse med planlægning og udførsel af biocoveret, samt omkostninger til efterfølgende monitering.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
04-09-2015
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på retsinformation.