Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Vaskepladser til sprøjter, der udbringer bekæmpelsesmidler

16-07-2014

Ny vejledning og ændringer til den gældende bekendtgørelse

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
17-09-2014
Status
Igang

Bkg. om ophævelse af bekendtgørelse om listen over farlige stoffer (mineralsk terpentin og solvent naphta)

15-07-2014

I Kommissionens forordning (EU) Nr. 944/2013 af 2. oktober 2013 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP) har mineralsk terpentin og solvent naphta fået en harmoniseret EU klassificering svarende til de danske regler. Forordningen er umiddelbart gældende i Danmark og den danske bekendtgørelse skal derfor ophæves.

Eventuelle bemærkninger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse bedes sendt elektronisk til med kopi til senest den 22. august 2014.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
22-08-2014
Status
Igang

Faglig høring af kortlægningsrapporter om 10 stoffer i Pulje III på listen over uønskede stoffer

10-07-2014

Miljøstyrelsen har med bistand fra eksterne konsulenter netop færdiggjort udkast til kortlægningsrapporter for de 10 stoffer i Pulje III, der omfatter:

1. n-hexan2. 2,2 Iminodiethanol3. Styren4. Toluen5. N,N dimethylformamid6. Chlorparaffiner7. Benzylchlorid8. Formaldehyd9. F-gasser10. C.I. Pigment yellow 34

De 10 kortlægningsrapporter indeholder beskrivelser af eksisterende viden om de pågældende stoffers anvendelse, regulering, miljø- og sundhedsrisici samt alternativer.

Med henblik på at sikre, at rapporterne indeholder al væsentlig eksisterende viden om de pågældende stoffers anvendelse, regulering, miljø- og sundhedsrisici og alternativer sendes de hermed ud i bred faglig høring

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
25-08-2014
Status
Igang

HØRING: Høring af meddelelse om cirkulær økonomi og direktiv om revision af målsætninger mv. i diverse affaldsdirektiver

04-07-2014

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
EU-Dokumenter
Høringsfrist
03-09-2014
Status
Igang

Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Affald til jord bekendtgørelsen)

03-07-2014

Blandt andet ændring af bekendtgørelsens anvendelsesområde, ændring af reglerne om husdyrgødningsbaserede biogasanlægs oplysningspligt, ændring af reglerne om dataindberetning, indsættelse af grænseværdi for PCB7 og tilpasning til husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
28-08-2014
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .