Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

24-05-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
24-07-2017
Status
Igang

Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen

23-05-2017

SPRØJTNING MED PROSULFOCARB

Der er netop indgået en politisk aftale om Pesticidstrategi 2017-21, der bl.a. indeholder en ændring af bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen omhandlende et krav om brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med pesticid-aktivstoffet prosulfocarb. Udkastet til ændret bekendtgørelse fastsætter de nærmere regler i tilknytning til kravet om brug af afdriftsreducerende udstyr ved denne sprøjtning.

 

GEBYRTAKSTER - MINDRE ANVENDELSE

Det er ligeledes en del af den politiske aftale om Pesticidstrategi 2017-2021, at gebyret for godkendelser af allerede godkendte pesticider til en mindre anvendelse i små afgrøder vil blive nedsat med 50 %. På den baggrund foreslås fire gebyrsatser halveret.

 

Derudover er et enkelt gebyr rettet, der tidligere har været anført forkert.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
12-06-2017
Status
Igang

Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål

19-05-2017

En frivillig tilskudsordning, som kan søges af private ejere af skov og kommuner med skov i Natura 2000 områder. Ordningen gør det muligt at få tilskud til sikre stabile levesteder for truede arter, som er tilknyttet skov. I bekendtgørelsen fastsættes betingelser og prioritetskriterier vedrørende tilskud til skov med biodiversitetsformål ved at skabe muligheder for ekstensiv skovdrift, skovgræsning, bevaring af gamle træer og genetablering af naturlige vandstandsforhold.


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
16-06-2017
Status
Igang

Høring af udkast til bekendtgørelse om ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og straf for overtrædelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 af 16. april 2014

16-05-2017

Miljøstyrelsen har udarbejdet en bekendtgørelse, der fastsætter bestemmelser for overtrædelse af de relevante bestemmelser i forordningens art. 4 og 7. Forordningens art. 4 og 7 beskriver brugernes forpligtelse til at udvise rettidig omhu i forbindelse med anvendelse af genetiske ressourcer fra andre lande. Endvidere udpeges Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed for administrationen af lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer og som tilsynsmyndighed for, at reglerne i forordningen overholdes.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
13-06-2017
Status
Igang

Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

05-05-2017

Kommunerne kan efter de nugældende regler i bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2016 om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo på baggrund af en vedtaget og offentliggjort indsatsplan påbyde ejer eller bruger at foretage bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. Bliver dette ikke efterkommet, kan kommunen indgive en politianmeldelse og/eller foretage bekæmpelse for kommunens egen regning på ejers eller brugers areal.

Reglerne i bekendtgørelsen er fastsat således, at kommunerne nu kan foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning, såfremt et påbud om bekæmpelse ikke er efterkommet. Reglerne er udformet sådan, at bekæmpelse forudsætter, at kommunen har iværksat bekæmpelse på arealer, som kommunen råder over som ejer eller bruger, og som er omfattet af indsatsplanen.

Endvidere er der i bekendtgørelsen, i overensstemmelse med lovbemærkningerne, fastsat et loft over de udgifter kommunerne kan vælte over på ejeren eller brugeren. Dette loft kan kun undtagelsesvis fraviges og kun med en veldokumenteret begrundelse. Loftet er fastsat til 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016- priser). Loftet reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned.

Yderligere er strafmuligheden ophævet, således at der ikke kan indgives politianmeldelse mod ejeren eller brugeren, og disse ikke kan straffes med bøde. Endelig er der indsat en bestemmelse om, at disse nye regler alene gælder for indsatsplaner vedtaget og udstedt den 1. juli 2017 eller senere.Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
02-06-2017
Status
Igang

Høring af 6 bekendtgørelser vedr. ny husdyrregulering

04-05-2017Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
01-06-2017
Status
Igang

Udkast til ændring af bilag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og bilag til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster

03-05-2017

Indsatsprogrammet for vandområdeplanerne 2015- 21 er fastlagt i bilag til bekendtgørelse nr. 795 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, mens miljømål er fastlagt i bekendgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om miljømål for overfladevandevandområder og grundvandsforekomster. 

På baggrund af henvendelser fra nogle få kommuner, er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der er grund til at justere nogle faktuelle forhold i indsatsprogrammet for så vidt angår vandløb. Der er primært tale om justeringer, der vedrører indsatser fra første vandplanperiode, som burde have været  videreført til anden planperiode. Som følge heraf har Miljøstyrelsen besluttet at tilrette bekendtgørelserne, så de nu er retsvisende.

Det bemærkes, at der ikke foretages ændringer i bekendtgørelsens paragraffer.

Ændringerne i bilagene vil blive indarbejdet i nye hovedbekendtgørelser hhv. om indsatsprogram og om miljømål. Endvidere vil der i den forbindelselse samtidig ske en tilretning af WebGIS i forhold til enkelt indsatser.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
06-06-2017
Status
Igang

Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger

28-04-2017

En frivillig tilskudsordning for private lodsejere, der gør det muligt for disse, at få støtte til læhegn og småbeplantninger. Formålet med ordningen er, at bidrage til bevarelse og fremme af den biologiske mangfoldighed ved at skabe gode levesteder og etablere forbindelseslinjer mellem levesteder for vilde dyr og planter. Dette opnås gennem frivillige aftaler med private lodsejere.  I bekendtgørelsen fastsættes betingelser og prioritetskriterier vedrørende tilskud til læhegn og småbeplantninger.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
26-05-2017
Status
Igang

Strategisk miljøvurdering (SMV) af ændringer i bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering

07-04-2017

Der er gennemført en strategisk miljøvurdering af relevante elementer i de bekendtgørelser, der implementerer ny husdyrregulering, som ikke allerede er omfattet af den strategiske miljøvurdering af det danske nitrathandlingsprogram, der har været i offentlighøring fra den 14. december 2016 frem til den 9. februar 2017.

Nærværende miljørapport er udarbejdet med henblik på at fastlægge, beskrive og vurdere de sandsynlige væsentlige virkninger på miljøet, som må forventes at kunne opstå som følge af de foreslåede ændringer af husdyrreguleringen, der skal implementeres i relevante bekendtgørelser og som ikke indgår i nitrathandlingsprogrammet.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Andet materiale
Høringsfrist
02-06-2017
Status
Igang
Retsinformation

Retsinformation

Gældende miljølove og regler