Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Udløbne lovstofhøringer fra Miljøstyrelsen (der linkes til Høringsportalen)

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser, planer og programmer m.v.

Ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

17-10-2016

Dette forslag til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen vedrører de dele af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, der omhandler anmeldelser og vilkår for udbringningsarealer for husdyrgødning. Det er en opfølgning på det lovforslag om ny husdyrregulering, der er i høring frem til 24. oktober 2016.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
14-11-2016
Status
Igang

Udkast til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen, standardvilkårsbekendtgørelsen, miljøtilsynsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen og

07-10-2016

Miljøstyrelsen har som opfølgning på forårets gennemgang af virksomhedstyper og listepunkter på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen, vurderet om, der kan fastsættes en nedre grænse for godkendelsespligt for enkelte yderligere listepunkter.

Dette sker for at tilgodese de mindre virksomheder, der ikke har en væsentlig miljømæssig betydning, og som kunne fritages for godkendelsespligt. Det foreslås, derfor at fastsætte nedre grænser for godkendelsespligt for i alt 3 listepunkter på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen. Herudover foreslås det, at to listepunkter helt udgår af bilag 2.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
07-11-2016
Status
Igang

Høring af udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer

04-10-2016

Udkast til bekendtgørelse implementerer tre delegerede Kommissionsdirektiver i bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer (RoHS-bekendtgørelsen).

RoHS-direktivet (2011/65/EU) fastsætter grænseværdier for en række farlige stoffer, herunder bly, cadmium, krom og bromerede flammehæmmere i elektronikudstyr. Direktivet giver mulighed for, at virksomhederne kan søge Kommissionen om en tidsbegrænset undtagelse fra reglerne til specifikke anvendelser, såfremt der ikke er egnede alternativer, og det ikke vil svække den miljø- og sundhedsbeskyttelse, der ydes efter REACH-forordningen (1907/2006). Udkastet implementerer beslutningen om, at der gives tilladelse til, at medicinsk udstyr og overvågnings- og reguleringsinstrumenter, herunder industrielle overvågnings- og reguleringsinstrumenter, omfattet af de specifikke anvendelser angivet i undtagelserne, fortsat må bringes i omsætning i EU i en tidsbegrænset periode.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
02-11-2016
Status
Igang

Høring af udkast til forslag om ny husdyrregulering

26-09-2016

Hovedformålene med den foreslåede nye husdyrregulering er bl.a.:

1. At skabe større produktionsmæssig fleksibilitet for og give frihed og administrative forenklinger til de danske husdyrproducenter under hensyntagen til natur og miljø,

2. At lette den kommunale sagsbehandling med henblik på kortere sagsbehandlingstider for godkendelser og tilladelser til husdyravl- og produktion, herunder at understøtte såvel servicemål for kortere sagsbehandlingstider, der er aftalt mellem regeringen og KL, som Danmarks efterlevelse af kravet i det ændrede VVM-direktiv, hvorefter afgørelse på grundlag af en VVM-screening skal træffes inden for 90 dage og

3. At hæve harmonikravet for slagtesvin til EU-niveau, så der på en landbrugsbedrift med svinebrug fremover må udbringes op til 170 kg N fra husdyrgødning per ha udbringningsareal.

Med lovforslaget moderniseres og forenkles husdyrlovgivningen markant, idet der er tale om en omfattende teknisk, administrativ og juridisk reform af husdyrreguleringen.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
24-10-2016
Status
Igang

Høing vedrørende udkast til ændring af dækbekendtgørelsen

22-09-2016

Formålet med revision af dækbekendtgørelsen er primært at åbne op for nye teknologier på markedet for genanvendelse af dæk. Derfor ændres anerkendelseskriterierne for oparbejdningsvirksomheder, der indføres et nyt gradueret tilskud. Her ud over er der sket mindre tilpasninger af bekendtgørelsen.


De samlede ændringer i forslaget til revideret bekendtgørelse kan opsummeres således:

  • Revision af anerkendelseskriterier §20
  • Regulering af tilskudssatser som følge af nye anerkendelseskriterier, § 22

  • Tilpasning af gebyrstruktur for dæk, § 3

  • Ophævelse af særbestemmelse for Bornholm, tidl. § 21


Revision af anerkendelseskriterierne

Den nuværende bekendtgørelse anerkender kun granulering som oparbejdningsteknologi for udtjente dæk. Set i lyset af ny viden og nye teknologier er der behov for at stille nye krav til virksomheder der genanvender dæk.

For at blive anerkendt som oparbejdningsvirksomhed skal virksomheden kunne dokumentere den grad af genanvendelse af dækkene, som virksomheden kan opnå. Genanvendelsesgraden skal være minimum 50 %. Derudover sættes der bl.a. grænseværdier for indhold af PAH og ftalater. Grænseværdierne er baseret på EU’s regler for indhold af problematiske stoffer i artikler og blødgøringsolier, (hhv. REACH entry 50 og entry 51).


Regulering af tilskudssatser som følge af nye anerkendelseskriterier

Tilskuddet til indsamling af udtjente dæk gøres uafhængigt af dæktypen, og der vil fremover kun være én tilskudssats pr. kg indsamlet dæk. Tilskudssatsen reguleres procentvis efter den dokumenterede genanvendelsesgrad for den oparbejdningsvirk-somhed, som dækkene indleveres til.


Tilpasning af gebyrstruktur for dæk

Gebyrstrukturen for dæk bliver revideret. Gebyrgruppe 1 og 2 er blevet defineret klarere ved brug af belastningsindeks, således at det fremover vil være lettere at afgøre, om et dæk tilhører den ene eller den anden gruppe. Dette vil lette både virksomheder og SKAT i deres arbejde.

Det har været overvejet at medtage regummierede dæk i tilskudsordningen, da re-gummiering bevirker, at dækket kan genbruges og derved forlænger dækkets leve-tid. Hermed ville der skabes balance, hvor regummierede dæk også ville bidrage på gebyrsiden. Det vurderes imidlertid at blive administrativt tungt. I stedet er regummierede dæk fritaget fra gebyrpligten.


Ophævelse af særbestemmelse for Bornholm

Særbestemmelse for anerkendelse af virksomheder der driver forbrændingsanlæg på Bornholm fjernes, idet bestemmelsen ikke fremmer genanvendelseFrist for høringssvar er onsdag den 26.oktober 2016


Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
26-10-2016
Status
Igang

Retsinformation

Retsinformation

Gældende miljølove og regler