Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovstof m.v.

Miljøstyrelsens aktuelle høringer af lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger samt EU akter trækkes som feed fra Høringsportalen.

Se udløbne høringer fra Miljøstyrelsen på Høringsportalen

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation om skrotningsgodtgørelse og Affaldsregistret, betingelser for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.)

15-09-2014

Lovforslaget indeholder i hovedtræk fire elementer.

1) Obligatorisk digital kommunikationMinisteren bemyndiges til at indføre krav om digital kommunikation i forbindelsemed ansøgninger vedrørende udbetaling af skrotningsgodtgørelser og for visseansøgningssager om registrering i Affaldsregistret. Det er hensigten, at dennebemyndigelse skal udnyttes til at indføre automatisk sagsbehandling for så vidtangår anmodninger om udbetaling af skrotningsgodtgørelse og for anmodningerom visse typer af registrering i Affaldsregistret (transportører, mæglere,forhandlere og indsamlingsvirksomheder uden forbehandling). Der indsættesendvidere en bemyndigelse for Miljøministeren til at fastsætte regler omobligatorisk digital betaling af gebyrer for godkendelse og registrering iAffaldsregistret.

2) Ændringer til administration af skrotningsgodtgørelsesordningen m.v.Forslaget bemyndiger endvidere den eksterne administrator til at give afslag påudbetaling af godtgørelse. Der indføres derfor en klageadgang til Miljøministerenfor administratorens afgørelser.

Derudover indføres der en supplerende betingelse for udbetaling af godtgørelse iforbindelse med skrotning og ophugning af biler, for at sikre at ordningen aleneanvendes til at opnå en miljømæssig effekt i Danmark.

Endelig pålægges kommunerne, efter aftale med KL, pligt til at udføre et antalfysiske stikprøvekontroller, for at sikre at der ikke uretmæssigt udbetalesgodtgørelser i medfør af de nye forenklede sagsbehandlingsprocedurer. Tilsynetfinansieres af skrotningsordningen.

3) Bærbare batterier og akkumulatorerDerudover indeholder udkastet forslag til nedsættelse af den sats, somproducenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer betaler tilfinansiering af den kommunale indsamling af udtjente bærbare batterier ogakkumulatorer, jf. miljøbeskyttelsesbeskyttelseslovens § 9 u, stk. 2. Satsen udgørpt. 6,13 kr./kilo markedsførte bærbare batterier og akkumulatorer og foreslåsnedsat til 5,05 kr./kilo. De økonomiske byrder vil dermed blive lettet forproducenter og importører af bærbare batterier og akkumulatorer. Betalingenforeslås fortsat pris- og lønreguleret årligt. Det foreslås, at betalingssatsensstørrelse ændres pr. 1. januar 2016, da producenter og importører skal indberettemarkedsførte mængder bærbare batterier og akkumulatorer pr. kalenderår.

4) Beredskabsplaner og ændring af titelnotenForslaget indeholder desuden en ændring af noten til miljøbeskyttelseslovens titel,som konsekvens af at direktiv 2012/18/EU erstatter og ophæver det eksisterendedirektiv om regulering af risikovirksomheder. Herudover indeholder forslaget nyehjemler i miljøbeskyttelsesloven for ministeren til at fastsætte regler omudarbejdelse af eksterne beredskabsplaner for visse virksomheder og til atfastsætte regler om inddragelse af offentligheden i forbindelse hermed.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
10-10-2014
Status
Igang

Her på siden får du information om reglerne når de er i høring, dvs. inden de sendes til Folketinget. De endelige danske miljølove og regler kan du se på  retsinformation .