Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Ny bundmalingsbekendtgørelse

22-09-2017

Ny bekendtgørelse, hvor blandt andet forbuddet bortfalder mod bundmaling, der kan forurene havmiljøet. Hertil kommer yderligere forenklinger, set i lyset af, at biocidforordningens regler nu overtager reguleringen af bundmaling

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
13-10-2017
Status
Igang

Høring af udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer

18-09-2017

Bekendtgørelsen fastlægger miljø- og fødevareministerens udpegninger af drikkevandsressourcer, dvs. områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for OSD, nitratfølsomme indvindingsområder (NFI), sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder (SFI) og indsatsområder (IO). Områderne vises i bekendtgørelsens bilag 1-4 samt på MiljøGIS. Bekendtgørelsen er sendt i 8 ugers høring. Miljøstyrelsen  har udarbejdet en miljørapport i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelsen i høring vil afløse bekendtgørelse nr. 246 af 15. marts 2017 om udpegning af drikkevandsressource.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
13-11-2017
Status
Igang

Naturbeskyttelsesloven

08-09-2017

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en administrativ forenkling af § 17 om skovbyggelinjen, der indebærer, at planlovens landzoneregler og naturbeskyttelseslovens § 17 om skovbyggelinjen tilpasses hinanden i landzone for så vidt angår udvidelse af visse helårsboliger og opførelse af tilbygninger til virksomheder, der er indrettet i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Lovforslaget indeholder bestemmelser om ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet i overflødiggjorte bygninger inden for skovbyggelinjen i landzone.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
06-10-2017
Status
Igang

Høring af udkast til Vejledning om indsatsplaner

07-09-2017

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Vejledning
Høringsfrist
04-10-2017
Status
Igang

Høring om forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning

01-09-2017

Lovforslaget vedrører mulighed for fastsættelse af nærmere regler om visse jagtformer, om jagt med visse rovfugle, om tidsbegrænsede initiativer, om fodring af vildt samt ændring af regler om jagttegn og jagtprøver.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Lovforslag
Høringsfrist
29-09-2017
Status
Igang

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

26-06-2017

Udkast til bekendtgørelse om Nationalpark Kongernes Nordsjælland er udarbejdet i henhold til nationalparklovens § 4-6. Formålet med bekendtgørelsen er at oprette Nationalpark Kongernes Nordsjælland og fastsætte regler for det fremtidige arbejde med nationalparken.  

Bemærkninger til høringen bedes sendt til senest mandag den 23. oktober 2017 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Miljøstyrelsen på 72 54 40 00;  til Eva Tørning Svendsen på eller til Johan Husfeldt på

Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen efter høringsfristens udløb.

Myndighed
Miljøstyrelsen
Type
Bekendtgørelser
Høringsfrist
23-10-2017
Status
Igang

Retsinformation

Gældende miljølove og regler