Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Søg om tilskud i Miljøstyrelsen

Find information om Miljøstyrelsens tilskudsordninger, der har til formål at støtte forskellige former for miljøaktiviteter.

Ansøgning

 

Alternative plantebeskyttelsesmidler

Ordningen støtter bl.a. danske planteavlere i forhold til at få godkendt alternative og mindre belastende pesticider.

Arktis, miljøstøtte

Ordningen støtter projekter, som bidrager til forbedring af miljøtilstanden i Arktis.

Biler, miljøordning

Ordningen skal fremme aflevering af udtjente biler til registrerede ophugningsvirksomheder og derved sikre miljømæssig korrekt affaldshåndtering og at udtjente biler ikke henstilles på offentlige arealer eller private ejendomme.

Biocider, godkendelse af mindre belastende produkter

Tilskudsordning til udgifter ved godkendelse af mindre belastende biocidprodukter / aktivstoffer 

Biocover

Formålet er at reducere drivhusgas-udledningen ved at omdanne metan fra affaldsnedbrydningen til CO2 på deponeringsanlæg og lossepladser frem mod 2020.

Bekæmpelsesmiddelforskning

Ordningen støtter forskning i bekæmpelsesmidler og har som overordnet sigte at reducere anvendelsen af bekæmpelsesmidler og nedbringe belastningen af miljø og sundhed.

Dæk, indsamling til nyttiggørelse

Tilskudsordningen skal fremme indsamling og oparbejdning af kasserede dæk fra motordrevne køretøjer.

Grønne ildsjæle

Puljen støtter lokalt forankrede projekter af borgernær karakter, der bidrager til en grøn omstilling af samfundet.

Kommunepuljen til implementering af ressourcestrategien

Ordningen støtter kommunalt forankrede projekter, der på nyskabende vis søger at øge genanvendelsen af husholdningsaffald.

LIFE+ EUs støtteordning på miljøområdet

LIFE+ erstatter den hidtidigt gældende LIFE støtteordning, der udløb med udgangen af 2006. Støtteordningen er fastlagt i en EU-forordningen om LIFE+.

Madspild

Miljøstyrelsen indkalder ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter, der bidrager til at reducere madspildet i hele værdikæden for fødevarer. 

Miljømærkning af tøj og tekstiler

Ansøgninger til tilskudsordning om konsulenthjælp til miljømærkning af tøj og tekstiler

Miljømærkning af servicevirksomheder

Miljøstyrelsen ønsker, at flere servicevirksomheder får konkret erfaring med miljømærkning indenfor de fem områder, og de miljømæssige fordele der følger med at være miljømærket

Moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer

Udbygning af videngrundlaget for udvikling af moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer for skadevoldere i planteproduktionen i landbrug, gartneri og frugtavl.

MUDP - Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Formålet med MUDP er at fremme udvikling og anvendelse af nye effektive miljøløsninger på prioriterede miljøudfordringer og samtidigt understøtte vækst og beskæftigelse.

Oprensning af forurenet jord, låneordning

Låneordningen har til formål at yde forureningsramte boligejere et statsgaranteret, afdragsfrit lån. Bemærk, at du skal stå på venteliste på værditabsordningen for at komme i betragtning.

Plastemballage

Formålet med tilskudspuljen er at fremme brugen af plastemballager, der er fremstillet af genanvendt plast eller som efter endt brug kan genanvendes/indgå i et lukket kredsløb. 

Teknologipuljen

Ordningen støtter udvikling og afprøvning af afværge- og rensningsteknologi på jordforureningsområdet.

Værditabsordningen (forurenet jord)

Ordningen støtter boligejere, der uforvarende har erhvervet en forurenet grund. Ordningen administreres af regionerne.

 

Kontakt Miljøstyrelsen