Miljøstyrelsen har meddelt ny godkendelse af produktion med genmodificerede organismer

02-03-2018
Genteknologi

Miljøstyrelsen har fornyet tidligere givne godkendelser til produktion med genmodificerede organismer hos Novo Nordisk, Brennum Park, Hillerød

Godkendelsen er dels en sammenskrivning af tidligere godkendelser, dels godkendelse af nyt inaktiveringsanlæg.

Godkendelsen kan læses her. Den er tidsbegrænset til den 1. marts 2026.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af blandt andet enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klage skal indgives via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klager skal betale et gebyr.

Klage skal indgives senest den 30. marts 2018.

Virksomheden kan under iagttagelse af de fastsatte vilkår udnytte godkendelsen fra datoen for afgørelsen, men en udnyttelse ændrer ikke på klagemyndighedens ret til at ændre afgørelsen.