Tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 506-TA Nord for Tvillingerne

02-03-2018
Råstoffer

NCC Industry A/S meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 506-TA Nord for Tvillingerne.

Der gives tilladelse til en samlet tilladt mængde på 2 mio m³ med en årlig tilladt mængde på 200.000 m³. 

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 2, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Tilladelsen gælder fra den 3. april 2018 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 3. april 2028.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1i. Klagefristen udløber d. 2. april 2018.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Se tilladelse