Avedøreværket – Indledning af revurdering af miljøgodkendelser

22-01-2018

Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, skal have revurderet sine miljøgodkendelser som følge af offentliggørelse af såkaldte BAT-konklusioner for store fyringsanlæg.
Fristen for henvendelse på baggrund af denne annonce er tirsdag den 6. februar 2018.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Avedøreværket, Hammerholmen 50, 2650 Hvidovre, op til revurdering som følge af, at EU-Kommissionen den 17. august 2017 har offentliggjort BAT-konklusioner for store fyringsanlæg. Svanemølleværket er omfattet af disse BAT-konklusioner. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendelserne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 6. februar 2018. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring og kommentere på udkastet i løbet af to uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentligheds­loven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Antsvorskov Allé 139, 4200 Slagelse, eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt j. nr.: MST-1271-00494 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 6. februar 2018.