Tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA Paludans Flak Vest og 550-HB Paludans Flak Sydvest

14-07-2017

Odense Havn meddeles hermed tilladelse til indvinding af råstoffer i område 550-HA Paludans Flak Vest og 550-HB Paludans Flak Sydvest.

Der gives tilladelse til en samlet tilladt mængde på 2,3 mio m³ med en årlig tilladt mængde på 1 mio. m³. 

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20, stk. 2, nr. 3, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017.

Tilladelsen gælder fra den 14. august 2017 og indtil den maksimale tilladte indvindingsmængde er indvundet, dog senest til 14. august 2027.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. § 26 b, stk. 1, i råstofloven og § 51, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Klagefristen udløber således d.11. august 2017.

Klage skal ske via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Miljø- og fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

 

Se tilladelse