Miljøanlæg Rønnovsdal – Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

17-10-2016

AVV I/S skal have revurderet sin miljøgodkendelse af Miljøanlæg Rønnovsdal omfattende deponeringsanlægget med tilhørende affaldshåndteringsaktiviteter beliggende på Rønnovsholmsvej 154, 9800 Hjørring.
Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er den 11. november 2016.

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager miljøgodkendelserne af Miljøanlæg Rønnovsdal, med undtagelse af nyere miljøgodkendelser, der er omfattet af retsbeskyttelse, op til en rutinemæssig revurdering. Ved revurderingen overføres, ændres eller slettes vilkår i miljøgodkendel-serne, og der kan meddeles nye vilkår. Endvidere kan revurderingen føre til en opdate-ring af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen af miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen senest den 11. november 2016. Det giver dig mulighed for at få udkastet til høring i 4 uger og kommentere på udkastet i løbet af de 4 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer . Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K. eller .

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00371 på henvendelsen.

Henvendelsen skal være modtaget senest den 11. november 2016.