AKV Langholt A.m.b.a: Miljøgodkendelse

18-05-2016

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt A.m.b.a miljøgodkendelse til etablering af inddampningsanlæg.
Klage skal være modtaget senest den 15. juni 2016.

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet AKV Langholt A.m.b.a, Gravsholtvej 92, 9310 Vodskov miljøgodkendelse til etablering af inddampningsanlæg til opkoncentrering af kartoffelsaft og procesvand fra stivelses- og proteinproduktionen  

- læs miljøgodkendelse af AKV Langholt A.m.b.a

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.  

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.  

Klagen skal være modtaget senest den 15. juni 2016.  

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).