Nordic Sugar Nykøbing: Godkendelse af ændring af opbevaring af filterstøv fra DeSOx-anlægget på Nykøbing Sukkerfabrik

03-08-2016

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til ændring af systemet til opbevaring af filterstøv fra afsvovlings- og afstøvningsanlægget på Nykøbing Sukkerfabrik, Østerbrogade 2, 4800 Nykøbing F.
Klage over godkendelsen skal være modtaget senest den 31. august 2016

Miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen har givet miljøgodkendelse til ændring af systemet for opbevaring af filterstøv fra det kombinerede afsvovlings- og afstøvningsanlæg (DeSOx-anlæg) tilsluttet kedelcentralen på Nykøbing Sukkerfabrik. Fremover vil filterstøv blive opbevaret i en silo, hvorfra filterstøvet udleveres til tankbil via tætsluttende bælg. Filterstøv er hidtil blevet udmadet og opbevaret i big-bags.

 - læs godkendelsen til Nordic Sugar Nykøbing  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på Miljøstyrelsens hjemmeside. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk . Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk , ligesom du plejer (typisk med NEM-ID). Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 31. august 2016.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).