Arla Foods amba Bislev Mejeri: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

12-11-2015

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse for Arla Foods amba Bislev Mejeri, Hvalpsundvej 3, 9240 Nibe om ingen miljøgodkendelsespligt af forsøgsproduktion af Naifu i perioden 16. november 2015 til 31. marts 2016..
Klage skal være modtaget senest den 10. december 2015.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Arla Foods amba Bislev Mejeri kan foretage forsøgsproduktion af Naifu i perioden 16. november 2015 til 31. marts 2016, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til projektet.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Bislev Mejeri

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 10. december 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside ( http://nmkn.dk/klage/ ).