Klintholm Deponeringsanlæg: Afgørelse om ingen godkendelsespligt

12-03-2015

Miljøstyrelsen har afgjort, at Klintholm Deponeringsanlæg kan foretage terrænregulering med lettere forurenet uden, at der skal gives særskilt miljøgodkendelse til hertil.
Klagefrist: 9. april 2015.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Miljøstyrelsen har afgjort, at Klintholm Deponeringsanlæg, Klintholmvej 50, 5874 Hesselager kan foretage terrænregulering med lettere forurenet jord på etape 1.1, uden at der skal gives særskilt miljøgodkendelse hertil.

- læs afgørelse om ikke godkendelsespligt for Klintholm Deponeringsanlæg

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af  www.nmkn.dk . Klageportalen ligger på  www.borger.dk  og  www.virk.dk . Du logger på  www.borger.dk  eller  www.virk.dk , ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. april 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (http://nmkn.dk/klage/).