HKScan Denmark A/S: Indledning af revurdering af miljøgodkendelse

24-06-2014

HKScan Denmark A/S, Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst (Tidligere Rose Poultry) skal have revurderet grænseværdierne for støj i virksomhedens miljøgodkendelse.
Frist for bemærkninger: 8. juli 2014 kl. 16.00

Opstart af revurdering

Miljøstyrelsen tager grænseværdierne for støj i miljøgodkendelsen af HKScan Denmark A/S, Elmegårdsvej 4, 9460 Brovst, op til revurdering. Ved revurderingen ændres vilkår i miljøgodkendelsen, og der kan meddeles nye vilkår.

Når revurderingen af grænseværdierne i miljøgodkendelsen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen indenfor 2 uger fra datoen af denne annoncering. Det giver dig mulighed for at kommentere på udkastet inden for 4 uger fra modtagelsen. Udkastet til miljøgodkendelse vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i Miljøstyrelsens sagsbehandling, og at høringssvar i miljøsager er omfattet af reglerne om aktindsigt. For god ordens skyld skal vi derfor oplyse, at tilkendegivelser samt navn og adresse på hvem, der er kommet med tilkendegivelse vedr. sagen, vil kunne optræde i Miljøstyrelsens afgørelse, som bl.a. offentliggøres på www.mst.dk/annoncer. Enhver, som er interesseret, kan bede om at få en kopi af indkomne høringssvar. Derudover vil modtagne bemærkninger kunne blive forelagt ansøgeren til kommentering, hvis vi skønner, at det er nødvendigt.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk.

Henvendelse om revurderingen

Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Anfør venligst dit navn og adresse samt MST-1271-00164 på henvendelsen. Henvendelsen om at få tilsendt udkast til afgørelse skal være modtaget senest den 8. juli 2014 inden kl. 16.00.