Udvidelse af LMA-produktion på Cp Kelco i Lille Skensved er ikke VVM-pligtig

03-10-2013

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at en udvidelse af kapaciteten til produktion af LMA pektin (Low Methyl Ester Amidated Pectin) på 13 % af den eksisterende kapacitet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsen har meddelt afgørelse om at en udvidelse af kapaciteten til produktion af LMA pektin (Low Methyl Ester Amidated Pectin) på 13 % af den eksisterende kapacitet ikke kræver udarbejdelse af en særlig vurdering af projektets virkninger på miljøet (VVM-redegørelse), da det ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet jf. bkg. nr. 1510 af 15/12 2010, § 3, stk. 2.

Miljøstyrelsens afgørelse og virksomhedens VVM-anmeldelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk :

- Afgørelse
- Screeningsnotat

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over afgørelsen, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage skal sendes til Miljøstyrelsen Virksomheder, Strandgade 29, 1401 København K, eller som e-post til , hvor den skal være modtaget inden 31. oktober 2013 kl. 16.00.

Beskrivelse af klageberettigede, gebyr og betingelser for klage fremgår af afgørelsen og kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder.

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K
Tlf.: 72 54 40 00