Slagteriet Brørup A/S: Ansøgning om miljøgodkendelse

11-03-2013

Slagteriet Brørup A/S har søgt om en midlertidig lempelse af de gældende støjvilkår i miljøgodkendelsen af 3. april 2009. Høringsfrist udløber den 2. april 2013 kl. 16.00.

Ansøgning om miljøgodkendelse
Slagteriet Brørup A/S har søgt om en midlertidig lempelse af de gældende støjvilkår i miljøgodkendelsen af 3. april 2009. Ansøgningen om lempelse gælder udelukkende for aftenperioden kl. 18.00 – 22.00.
Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og eventuelt at kommentere det. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, såfremt det måtte ønskes, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer skal gives senest 2 uger, fra man har fået materialet. Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelse, når det foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger, fra det er modtaget.
Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Offentliggørelse
Miljøstyrelsens afgørelser offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Henvendelse om ansøgningen
Kommentarer, spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til:

Miljøstyrelsen
C.F. Tietgens Boulevard 40
5220 Odense SØ

Anfør venligst dit navn og adresse på henvendelsen.
Henvendelsen om at se ansøgningsmaterialet skal være modtaget senest den 2. april 2013 inden kl. 12.00.