ALK-Abelló, Hørsholm: Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelse

03-07-2009

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm. Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret.
Klagefrist: 5. august 2009, kl. 16.00

Miljøcenter Roskilde har revurderet miljøgodkendelsen for ALK-Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, 2970 Hørsholm.

Ved revurderingen er den miljøtekniske beskrivelse blevet opdateret. Miljøcenteret har revideret vilkårene for miljøgodkendelsen, så de er tidssvarende.

Afgørelsen

Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 72 54 65 00 eller .

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som Miljøcenteret er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 - 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Roskilde, Ny Østergade 7-11, 4000 Roskilde eller . Klagen skal være modtaget senest den 5. august 2009 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.