Odense Havns deponi for havnesediment: Afgørelse om revurdering af deponeringsanlæggets indretning og drift

25-12-2009

Miljøcenter Odense, har revurderet deponeringsanlæggets indretning og drift. Der er truffet afgørelse vedrørende drift og nedlukning af deponeringsenhederne. Klagefrist: 22. januar 2010.

Miljøcenter Odense, har revurderet deponeringsanlæggets indretning og drift.

Der er truffet afgørelse vedrørende drift og nedlukning af deponeringsenhederne.

Alle har til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen. Retten til at se sagens akter finder anvendelse med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Afgørelsen kan ses herunder eller fås ved henvendelse til Miljøcenter Odense. Spørgsmål om afgørelsen eller henvendelse om at få tilsendt afgørelsen besvares på 7254 4500 eller .

Der kan klages til Miljøklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98 – 100. Klageberettiget er bl.a. enhver med individuel, væsentlig interesse i sagen. En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøministeriet, Miljøcenter Odense, C.F. Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ eller . Klagen skal være modtaget senest den 22. januar 2010 kl. 16.00. Miljøcenteret videresender klagen til Miljøklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Afgørelse