Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og grundvand.

Vandområdeplaner (2015-2021)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggjorde den 27. juni 2016 vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser.

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Se vandområdeplanerne


Hvad er en vandområdeplan?

Vandområdeplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark.

De beskriver bl.a., hvilken indsats vi skal gøre for at få renere vand i vores kystvande, søer, vandløb og grundvand. 

Læs mere om, hvad en vandområdeplan er

Hvorfor vandområdeplaner?

Styrelsen har udgivet publikationen "Bedre vandmiljø - hvorfor vandområdeplaner?" for at fremme en fælles forståelse af vores vandmiljøproblemer. 

Bedre vandmiljø - hvorfor vandområdeplaner?

Virkemidler i vandområdeplanerne

For at opnå målet med vandområdeplanerne, bruger vi forskellige virkemidler. Vi restaurerer f.eks. vandløb og etablerer nye vådområder.

Læs mere om virkemidlerne

Baggrund for vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand – skal have ”god tilstand” i 2015.

De danske vandområdeplaner indeholder opskriften på, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen i vandrammedirektivet.

I Danmark er det Miljø- og Fødevareministeriet, som varetager arbejdet med implementeringen af vandrammedirektivet og udarbejdelsen af vandområdeplaner.

Nyt koncept for vandplanlægningen

I 2013 besluttede regeringen og samtlige partier i Folketinget, at vandplanlægningen i Danmark fremover skal foregå gennem et nyt koncept. Dermed blev der grønt lys til bl.a. oprettelse af vandråd, der skal sikre større lokal inddragelse af interessenterne.

Læs mere om vandråd

Læs mere om interessentinddragelse 

Vandplaner (2009-2015)

Vandplaner for første planperiode er afløst af vandområdeplaner for anden planperiode.

Se vandplaner for 2009-2015


For pressen

Find kontaktoplysninger for pressen og billeder til pressebrug

Vandområdeplaner for pressen

Hvordan er opgaverne fordelt?

Opgaverne med vandområdeplanerne er fordelt mellem staten, Miljø- og Fødevareministeren, Miljøstyrelsen og kommunerne.

Læs mere om organiseringen bag vandområdeplanerne

Tilskudsordninger

Find og læs mere om aktuelle tilskudsordninger

Tilskud til vand- og klimaprojekter