Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Tilskud til restaurering af søer

Kommunerne kan med denne tilskudsordning søge tilskud til  sørestaurering.  I Vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2) er det besluttet at gennemføre en restaureringsindsats for udvalgte søer, jf. bekendtgørelse nr. 794 af 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i 24 søer med henblik på at opnå god økologisk tilstand i henhold til målene i vandrammedirektivet.  

Der vil være 1-2 årlige ansøgningsrunder.  Næste ansøgningsrunde er den 2. oktober 2017 - 10. november 2017.

Der er i regeringens Naturpakke endvidere afsat 3,8 mio. kr. årligt i 2017 og 2018.  I perioden 2016-2021 forventes anvendt 21,8 mio. kr. til ordningen.

Klik her for at hente ”Vejledning om tilskud til kommunale projekter til restaurering af søer under vandområdeplanerne 2015-2021”  

Klik her for at hente ansøgningsskema.

Klik på figuren herunder for at se kort over de 24 søer.