Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Mere natur og miljø via landbruget

Landbrugets rolle i forvaltningen af Danmarks natur gør det nødvendigt at udvikle landbrugets adfærd, så hensynet til naturen i endnu højere grad integreres i landbrugets daglige drift.

Landbruget skal være en aktiv medspiller for at nå de mål, som regeringen har sat i Vandmiljøplan III og i "Handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse 2004-2009".

Integration af natur- og miljøbeskyttelsen i landbruget - det som kaldes sektorintegration i landbruget - er en konsekvens af Amsterdamtraktaten og skal foregå i sammenhæng med både EU´s og Danmarks landbrugspolitik, herunder fordelingen af tilskud til landbrugserhvervet.

Sektorintegrationen betyder, at tilskud fra EU til landbruget i Danmark bl.a. skal bidrage til at opfylde forpligtelserne i fx EU´s Habitatdirektiv og EU´s Vandrammedirektiv.

Integrationen skal altså medvirke til, at tilskud til landbruget i stadigt stigende grad skal målrettes mod en ekstensiv landbrugsdrift af fx enge og overdrev. Samtidig skal landbrugsdriften ekstensiveres i særlige områder for at reducere udvaskningen af fosfor og kvælstof til vandløb, søer og havområder.

Beslægtede emner

Dokumenter og artikler

Lovgivning

Udgivelser

Links