Tidevandspåvirkede vådområder

Vådområder, der ligger i tidevandspåvirkede områder langs vore kyster, er ”nemme” at anlægge og vandet kommer så at sige af sig selv.

Vådområder, der ligger i tidevandspåvirkede områder langs vore kyster, er ”nemme” at anlægge, og vandet kommer så at sige af sig selv.
Eksempel fra Århus Amt: Tidevandspåvirket vådområde – Vorup Enge
I de kystnære dele af vandløbssystemerne er der mulighed for at anlægge tidevandspåvirkede vådområder enten ved at nedlægge egentlige pumpelag eller fjerne højvandssluser. De tidevandspåvirkede vådområder adskiller sig fra andre vådområdeprojekter ved at have en god vandudskiftning, da vandmasserne bliver udskiftet to gange i døgnet i forbindelse med tidevandsbevægelsen. Det giver gode vilkår for kvælstoffjernelse i forbindelse med oversvømmelse, da der sikres en god tilførsel af nitratholdigt vand i hele vådområdet. Derudover giver arealerne specielle naturforhold, da vandstanden løbende varierer, og da der i enkelte lokaliteter kan blive saltvandspåvirkning.
I 2004 nedlagde Århus Amt Vorup Enges Pumpelag ved Randers. Laget var afskærmet fra Gudenåen med et dige og blev holdt kunstigt afvandet med en pumpestation. Projektet bestod grundlæggende i at fjerne diget og pumpestationen. Diget blev omdannet til 6 naturlige øer mellem Gudenåen og vådområdet. Anlæggelsen af de seks øer svarer til den ”naturlige” tilstand langs Gudenåen, da Gudenåen på denne strækning oprindeligt har været et indlandsdelta. På gamle kort fremtræder åen med tydelige ø-lignende levéer samt større regulære øer på strækningen fra Langå til Randers. Udover at være ”naturlige” er etableringen af øerne også anlægsteknisk den billigste løsning, ligesom øerne giver uforstyrrede levesteder for bl.a. fuglelivet. Øerne er ikke sikret på nogen måde og vil derfor med tiden få lov til at ændre form.
I dag varierer vandstanden i området normalt mellem kote -0,23 m (23,13 ha oversvømmet) og 0,33 m DNN (56,24 ha oversvømmet). I forbindelse med store afstrømninger eller høj vandstand i Randers Fjord kan vandstanden dog stige op til maks. kote 1,80 m DNN. Tidevandet i sig selv udskifter derfor normalt ca. 450.000 m3 vand i døgnet i vådområdet. Det svarer til, at der løbende tilledes 5.200 l/s kvælstofholdigt vand til arealerne, og at denne vandmængde fordeles/opblandes jævnt i området.