Udbud af rådgivningsydelser

I dette afsnit beskrives de vigtigste punkter, hvor reglerne for udbud af rådgivningsydelser er anderledes end for udbud af anlægsopgaver.

I dette afsnit beskrives de vigtigste punkter, hvor reglerne for udbud af rådgivningsydelser er anderledes end for udbud af anlægsopgaver. En del af afsnittet om udbud af anlægsopgaver er således også relevante ved udbud af rådgivningsopgaver.
En rådgiver kan benyttes til udarbejdelse af større veldefinerede opgaver, hvor der er en gevinst ved eller et krav om at arbejdet udføres ”uden for huset”. Større tekniske forundersøgelser og udbudsmateriale til store projekter udarbejdes ofte af en rådgiver, ligesom bygherren sjældent vil have bemandingsmæssig kapacitet til at gennemføre projekteringen. Ligeledes kan rådgiveren føre tilsyn med anlægsarbejderne. I nogle projekter kan man med fordel selv udføre tilsynet, hvis der forudses mange ikke-beskrevne detaljer eller en høj grad af lodsejerkontakt – det afhænger bl.a. af rådgiverens erfaringsmasse.
Forholdet mellem rådgivere og bygherre baseres normalt på ABR89 , evt. med forbehold for kap. 4 vedr. rettigheder til projektresultater.
Rådgivningsydelser, som udføres for bygherren, skal tildeles efter EU-udbudsdirektivet, hvis kontraktværdien overstiger 1.438.448 mio. kr. (931.637 tusind kr. for statslige ordregivere). Selv om kontraktværdien er under denne tærskel, bør der dog ske konkurrenceudsætning i en eller anden form, fx en elektronisk annonce.
Procedurerne for tildeling af kontrakten er i øvrigt som anført for bygge- og anlægsarbejder. Ved valg af tilbud kan der således vælges mellem tildelingskriterierne enten laveste pris eller det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det er vigtigt, at bygherre i udarbejdelse af udbudsmaterialet beskriver den udbudte rådgivningsopgave så præcist som muligt.
Bygherren skal være opmærksom på, at der kan være begrænsninger i mulighederne for at antage tilbud fra en rådgiver, som tidligere har assisteret ordregiveren med at beskrive opgaven, og som herved har fået informationer, som andre tilbudsgivere ikke har fået eller får gennem udbudsmaterialet. Det følger nemlig af udbudsreglernes ligebehandlingsprincip, at ordregiveren skal se bort fra tilbudsgivere, som har fået en konkurrencefordel ved en forudgående rådgivning. Se mere om "rådgiverhabilitet" ved her .
Projekteringsopgaver bør ikke indledes, før der er skaffet et tilstrækkeligt grundlag gennem passende forundersøgelser. Det er naturligt at udarbejde et regulært udbudsmateriale for projekteringsopgaverne og anmode rådgivere om fast pris på specificerede ydelser.
Tilsvarende gælder bistand i udførelsesfasen, hvor det er almindeligt, at bygherren lader en rådgiver repræsentere sig over for entreprenøren. Vælger bygherren selv at føre tilsyn med et anlægsarbejde, som er projekteret af en rådgiver, er det nødvendigt, at den pågældende tilsynsførende nøje sætter sig ind i kontraktens bestemmelser, samt det juridiske og tekniske grundlag for opgavens løsning. Det er specielt vigtigt, at den tilsynsførende ikke foreskriver bestemte metoder m.v. ved udførelsen af delarbejder, da dette medfører, at den tilsynsførende får projekteringsansvar. Den tilsynsførendes opgaver i udførelsesfasen kan i øvrigt være mangeartede (byggeledelse, overtilsyn, fagtilsyn, specialydelser).
I forbindelse med vådområdeprojekter vil det være naturligt at udbyde projektering, udbudsmateriale og evt. tilsyn som en samlet opgave.
Eksempel på udbudsmateriale til rådgivere fra VMPII projekter

Eksempel på udbud af en hel teknisk/biologisk forundersøgelse

Man kan også vælge kun at udbyde dele af en hel forundersøgelse, f.eks. den

eller den

Ved udbud af detailprojektering og tilsyn er der ofte behov for at væremeget specifik med opgavebeskrivelsen, som i dette eksempel