Tilsynsformer

Tilrettelæggelse af tilsyn er beskrevet i vejledningen : "Rådgivningsydelser, Anlæg", udgivet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (januar 1996), hvor man opdeler tilsynet i byggeledelse og fagtilsyn.

Tilrettelæggelse af tilsyn er beskrevet i vejledningen : "Rådgivningsydelser, Anlæg", udgivet af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (januar 1996), hvor man opdeler tilsynet i byggeledelse og fagtilsyn.
Bygherren kan stå helt eller delvist for tilsynet. Ved nogle opgaver overlades hele tilsynet til en rådgiver. Bygherren kan også vælge selv at stå for byggeledelsen, mens kun fagtilsynet overlades til en rådgiver.
Det er vigtigt, at rollefordelingen på arbejdspladsen er aftalt før opstart, så det tydeligt fremgår, hvor entreprenøren skal foreligge eventuelle spørgsmål. Desuden skal det klart fremgå, hvem der kan træffe aftale om ekstraarbejder på bygherrens vegne.
Hvis tilsynet overlades til en rådgiver, skal der træffes beslutning om ansvarsforholdet mellem rådgiver og bygherre. Rådgiverens ansvarsbegrænsning afpasses efter entreprisens art og de følgevirkninger, som projektet kan medføre. Normalt sættes ansvarsbegrænsningen til 5-10 gange det aftalte honorar.
Byggeledelse
Byggeledelsen skal styre anlægsopgaven under udførelsen. De praktiske opgaver består i projektgennemgang, kvalitetssikring og koordinering mellem bygherre og fagtilsyn. Desuden står byggeledelsen for arbejds- og byggepladsforhold, byggemøder, økonomi og tidsplaner, afleveringsforretning, 1 års gennemgang og administration af sikkerhedsstillelse og garantier. Endelig varetager byggeledelsen den løbende kontakt til lodsejere, myndigheder og andre berørte parter.
Bygherren skal godkende materiale fremsendt af byggeledelsen, betale á contobegæringer, deltage i afleveringsforretninger og 1 års gennemgang samt frigive entreprenørens sikkerhedsstillelse. Hvis der ikke udpeges en byggeledelse, bør bygherren selv varetage opgaven. Bygherren er desuden ansvarlig for koordinering af sikkerhedsarbejdet, bl.a. byggepladsens miljø, medmindre bygherren overdrager denne forpligtelse til byggeledelsen eller entreprenøren. Hvis der er tale om en byggeplads, som beskæftiger mere end 10 personer samtidigt, træder en række skærpede regler i kraft, se nærmere i AT-vejledning F.1.2 om ”Bygherrens ansvar og pligter” .
Fagtilsyn
Fagtilsynet fungerer som den daglige kontakt mellem byggeledelsen og entreprenøren. De vigtigste opgaver består i at kontrollere entreprenørens arbejde. Fagtilsynet deltager desuden i bygge- og koordineringsmøder og indkalder til eventuelle fagmøder. Endelig sørger fagtilsynet for kontrol af byggepladsens bemanding og bistår byggeledelsen med at udarbejde projektændringer.
Før der fremsendes á contobegæringer til byggeledelsen, gennemgår fagtilsynet entreprenørens opgørelser og sammenholder de udførte arbejder med de krævede beløb.
Der bør udføres uanmeldte stikprøvekontroller, mens arbejderne står på. Man skal være særlig opmærksom på løbende at følge arbejder, der ikke kan kontrolleres visuelt efter udførelsen. Det gælder bl.a. rørarbejder, støbning af beton, overfladebehandling af konstruktioner under terræn. De fleste jordarbejder, gravning af kanaler og bygværksarbejder kan som regel kontrolleres efter færdiggørelsen.
Fagtilsynet udarbejder mangellister og fører tilsyn med udbedring af mangler og hjælper byggeledelsen eller bygherren, hvis der skal indhentes tilbud i forbindelse med ekstraarbejder. Fagtilsynet vurderer entreprenørens krav som følge af vejrlig, uforudsete hindringer i undergrunden m.v., og kan assistere ved retslig strid mellem bygherren og entreprenøren.
Fagtilsynet skal vurdere og godkende entreprenørens kvalitets- og kontrolplaner og overvåge, at entreprenøren gennemfører de krævede eller lovpligtige syn og færdigmeldinger overfor myndigheder. Fagtilsynet dokumenterer sit arbejde gennem tilsynsrapporter, notater m.v.
Efter afleveringen udarbejder fagtilsynet et samlet regnskab på baggrund af entreprenørens slutregning. Entreprenøren skal dokumentere sit arbejde ved reviderede tegninger, der viser arbejderne, som de er udført.
Møder
Som del af udbuddet bør entreprenøren stille et rengjort mødeskur til rådighed på byggepladsen. Skuret skal være opvarmet uden for sommersæsonen og have indlagt el, vand og telefon.
Det bør være et krav, at entreprenøren altid er repræsenteret på arbejdspladsen ved en ansvarshavende og beslutningsdygtig formand. Der skal altid rettes henvendelse til formanden, ikke til pladsarbejdere eller maskinførere. Det gælder også for alle andre, som fører tilsyn med anlægsarbejdet, f.eks. de lokale museumsmyndigheder. Ellers kan der opstå tvivl om „kommandovejen" på byggepladsen.
Byggemøder afholdes med jævne mellemrum, normalt hver eller hveranden uge. Der skrives referater, som udsendes til entreprenøren, tilsynet og bygherren. Referaterne skal være kortfattede og indeholde de registreringer, der konstateres på byggepladsen og de aftaler, der træffes. Det gælder f.eks. aftaler om ændrings- og ekstraarbejder, som altid skal prissættes i byggemødereferatet. Det er vigtigt at udtrykke sig klart og præcist, da byggemødereferater retsligt er på niveau med en skriftlig aftale mellem bygherre og entreprenør. Referater kommenteres eller godkendes ved det første byggemøde efter udsendelsen, ellers betragtes det som godkendt.
Ændringer
Ved ændringer eller standsninger af arbejdet skal byggeledelse, tilsyn og entreprenør omgående underrettes, så eventuelle ekstraomkostninger kan aftales. Opstår der tvivl om arbejdet, bør såvel byggeledelse som fagtilsyn og entreprenør straks underrette hinanden.
Eftersyn
I henhold til AB92 skal der afholdes 1 og 5 års eftersyn af anlæggene. Bygherren indkalder skriftligt til eftersynet, hvor man gennemgår anlæggenes funktion og holdbarhed. Bygherren kan kræve, at entreprenøren for egen regning udbedrer skader, der ikke skyldes almindeligt slid eller normal drift.
I forbindelse med 1 års eftersynet nedskrives entreprenørens sikkerhedsstillelse fra 10 til 2 %. Efter 5 års eftersynet frigives de resterende 2 %. Ved mindre projekter med få og simple anlæg kan bygherren vælge at undlade 5 års eftersyn.