Oversigt

Der kan ikke gives ensartede retningslinier for indholdet og omfanget af en teknisk forundersøgelse.

Foto: Colourbox

Der kan ikke gives ensartede retningslinier for indholdet og omfanget af en teknisk forundersøgelse. Men der bør altid udarbejdes en detaljeret plan for undersøgelsesforløbet med angivelse af emner, nøgledatoer, ansvarlige personer osv.

Måske bliver projektet ikke gennemført. Derfor skal forundersøgelsen ikke indeholde unødigt detaljerede opmålinger, beregninger o.l., som koster mange penge. Man skal dog være i stand til at identificere og vurdere alle forhold af betydning for projektet. De indsamlede data skal også kunne bruges ved en eventuel detailprojektering.
En teknisk forundersøgelse kan emnemæssigt opdeles i 5 punkter:
• beskrivelse af områdets udviklingshistorie
• beskrivelse af de nuværende forhold
• udarbejdelse af forslag til fremtidig udformning (projektforslag)
• vurdering af konsekvenser
• udarbejdelse af tidsplan og økonomisk overslag
Det er en god idé at udarbejde en disposition for den færdige rapport som led i forberedelsen og planlægningen. Dispositionen kan være en „checkliste" over punkter, der skal beskrives og vurderes i løbet af forundersøgelsen og munder ud i det færdige udbudsbrev til rådgiver. Nedenfor ses et forslag til en disposition for en teknisk forundersøgelse.
Resume

Indledning
- Baggrund og formål

Områdets udviklingshistorie

Nuværende forhold
- Områdebeskrivelse
- Plangrundlag inkl. evt. fredninger, §3 områder og Natura 2000-områder
- Jordbund, geologi og landskabsbeskrivelse
- Terræn (inkl. vurdering af sætninger)
- Kulturtekniske forhold (afvandingstilstand og  arealanvendelse)
- Friluftsmæssige værdier
- Landskabelige og kulturhistoriske værdier
- Tekniske anlæg (bygninger, veje, ledninger, depoter mv.)
- Vandbalance
- Næringsstofbelastning og vandkvalitet
- Dyre- og planteliv

Projektforslag (evt. for flere scenarier)
- Foranstaltninger til etablering
- Afhjælpende foranstaltninger

Konsekvenser
- Vandbalance og vandstand
- Arealanvendelse
- Stofomsætning og vandkvalitet
- Vandløb og søer
- Dyre- og planteliv herunder spredningsmuligheder
- § 3 områder og internationale beskyttelsesområder
- Drift og pleje
- Friluftsliv
- Landskabelige og kulturhistoriske værdier

Tidsplan

Økonomisk overslag

Kortbilag
En effektiv korthåndtering letter arbejdet og sikrer en tilfredsstillende præsentation. Eksempler på temaer er vist herunder. Nogle temaer kan eventuelt vises på samme kort. Af hensyn til mangfoldiggørelsen er det en god idé at vælge et format, der passer til A4 eller A3. Det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde detailkort i større målestok.

Tema

Indhold

Oversigtskort

Opland og projektområde

Udvikling

Kort med historisk udvikling

Grundkort

Lokaliteter, anlæg, veje mv.

Afvandingssystem

Vandløb, kanaler, grøfter, rørledninger, pumper og drænplaner

Afvandingstilstand

Nuværende afvandingstilstand (drændybder)

Arealanvendelse

Nuværende arealanvendelse

Jordbund

Fordeling af jordbundstyper

Sætninger

Sætningernes størrelse i terrænet

Projektforslag

Tekniske anlæg til projektets gennemførelse

Konsekvenser

Fremtidig afvandingstilstand

Forskel på nuv. og fremt. afvandingstilstand (=ændringen!)

Fremtidig arealanvendelse

Tekniske anlæg

Ledninger, infrastruktur, anlæg mv.

Eksempler på tekniske forundersøgelser af VMPII projekter

Overvejelser ved start af en forundersøgelse
Først tages der stilling til hvilke data, der er nødvendige. Der laves en liste over tilgængelige data. Kvaliteten vurderes kritisk, hvorefter der tages stilling til behovet for nye data. Det er vigtigt at klarlægge databehovet i en tidlig fase; det sparer tid og penge siden hen.
Hvis det er muligt, planlægges opmåling af marker til perioden efter høst eller vinterhalvåret for at undgå krav om erstatning for ødelagte afgrøder. Feltarbejde om vinteren kan forlænge opmålingsperioden på grund af korte dage og dårligt vejr. Bevoksninger med løvtræer opmåles bedst efter løvfald, og biologisk kortlægning af naturområder skal ske på tidspunkter, hvor det er mest sandsynligt af finde de arter, der vokser eller lever i området.
Planlægning af lodsejerbesøg og information koordineres med tilsvarende aktiviteter i forbindelse med den ejendomsmæssige forundersøgelse.
Bliver der brug for ekstern hjælp til en del af projektarbejdet, skal der afsættes tid til beskrivelse af ydelsernes omfang, udbudsrunde, projektstyring mv.