Terræn

En topografisk beskrivelse kræver som regel nye opmålinger, fordi terrænet har sat sig. Opmålingen foregår ved hjælp af terrestriske eller fotogrammetriske metoder.

Ejby Ådal ved Roskilde Fjord. Foto: Ole Malling

En topografisk beskrivelse kræver som regel nye opmålinger, fordi terrænet har sat sig. Opmålingen foregår ved hjælp af terrestriske eller fotogrammetriske metoder.

Topografien kan vises på kort med 25 cm højdekurver. Findes der ældre opmålinger, er det muligt at sammenligne terrænet før og efter afvandingen. Der kan eventuelt udarbejdes et kort, der viser sætningerne i forskellige dele af området. Kortet kan bruges til at vurdere mulighederne for at genoprette de hydrologiske forhold før afvandingen, og til at anskueliggøre over for lodsejerne, at den nuværende afvanding kun gør det muligt at dyrke markerne midlertidigt.

Det vil ofte være relevant at foretage en opmåling af vandløbene.

Efter opmålingen fremstilles et opdateret grundkort med højdekurver, beliggenhed af bygninger, ledninger og veje. Grundkortet kan bruges til at vise andre temaer f.eks. arealanvendelsen. Et kort over den nuværende arealanvendelse herunder anvendelsen af landbrugsarealerne til omdrift, kulturgræs, naturgræs og naturarealer bør altid være en del af den tekniske forundersøgelse. Mange oplysninger findes i forvejen som GIS-materiale.