Tekniske anlæg

I næsten alle afvandede områder er der etableret nyere tekniske anlæg, f.eks. veje, broer, ledninger, diger og deponier. Omkostninger til at afværge skader på anlæggene, når vandstanden hæves, kan blive store. Derfor skal anlæggene kortlægges og beskrives allerede i forundersøgelsen.

Foto: Colourbox

I næsten alle afvandede områder er der etableret nyere tekniske anlæg, f.eks. veje, broer, ledninger, diger og deponier. Omkostninger til at afværge skader på anlæggene, når vandstanden hæves, kan blive store. Derfor skal anlæggene kortlægges og beskrives allerede i forundersøgelsen.

Nogle anlæg, som bygninger, veje og luftledninger, er synlige i terrænet og nemme at registrere. Andre, f.eks. vandledninger , kabler og rør, er underjordiske og kan kun registreres gennem ledningsplaner fra ejerne. Nogle ejere kan levere oplysningerne digitalt. Det letter kortlægningen og fremstillingen af kort.

Ældre deponier kan være tilgroede og vanskelige at registrere i felten. For en sikkerheds skyld skal man kontrollere oplysninger om deponier hos det offentlige. Deponier undersøges og vurderes særskilt m.h.t. risiko for forurening.

I vådområdeprojekterne er det ofte meget vigtigt at få oplysninger om drænledninger som evt. kan blokeres og åbnes som led i projektrealiseringen. Det kan gøres ved at udsende kort til de berørte lodsejere, og bede dem indtegne kendte drænledninger. Kort over drænledninger kan bla. findes i Hedeselskabets arkiv.