Plangrundlag

Administrative forhold og bindinger beskrives på internationalt, nationalt, regionalt og kommunalt niveau.

Administrative forhold og bindinger beskrives på internationalt, nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Desuden redegøres for kendelser o.l. Nogle af de vigtigste planer og regler, som kan gælde for et projektområde, er vist nedenfor.

Lovgivningsmæssige bindinger, som kan gælde for et projektområde

Internationale interesser

Fuglebeskyttelsesområder

Planloven

Ramsar område

Planloven

Habitatområde

Planloven

Vandplaner

Miljømålsloven

Natura 2000-planer

Miljømålsloven

Nationale interesser

Okkerpotentielle områder

Okkerloven

Kystnærhedszonen

Planloven

Nationalt naturvidenskabeligt interesseområde

Planloven

§ 3 beskyttede naturtyper

Naturbeskyttelsesloven

Beskyttelseslinier

Naturbeskyttelsesloven

Fredede områder

Naturbeskyttelsesloven

Reservater

Naturbeskyttelsesloven

Fiskeri- og fredningsbælter

Fiskeriloven

Jordbrugsanalyse

Landbrugsloven

Nationale geologiske interesseområder

Planloven

Regionale interesser

Industri og dambrug

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsdeponier

Miljøbeskyttelsesloven

Vandløbsregulativer

Vandløbsloven

Lokale interesser

Kommunale spildevandsplaner

Miljøbeskyttelsesloven

Industri og dambrug

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsdeponier

Miljøbeskyttelsesloven

Vandløbsregulativer

Vandløbsloven

Vedtægter for pumpelag mm

Vandløbsloven

Kendelser om regulering, broer, etc.

Vandløbsloven

Nødudgravninger (§ 26)

Museumsloven

Diger §29a

Museumsloven

Fredede fortidsminder (§29e og f)

Museumsloven

Planmæssige bindinger, som kan gælde for et projektområde

Regionale udviklingsplaner (RUP) Beskriver den ønnskede fremtidige udvikling i regionen. Særligt angiver de udviklingen af potentialerne i regionen for natur og miljø, herunder for landskab og friluftsliv
Kommuneplaner

Arealudlæg til byzoner og sommerhusområder

  Beliggenheden af tra­fikanlæg
 

Beliggenheden af virksomhed med særlige beliggenhedskrav

Sikring af støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse

Beliggenheden af arealer til friluftsformål, herunder kolonihaveområder og andre rekreative områder

Retningslinjer for varetagelsen af jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegning af de særlig værdifulde landbrugsområder

Beliggenheden af skovrejs­ningsområder og områder hvor skovtilplantning er uønsket

Lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder

Varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser og potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser

Sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier

Sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelige værdi, herunder større, sammenhængende landskaber

 

Sikring af geologiske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af områder med særlig geologisk værdi

  A nvendelse af vanndløb, søer og kystvande
 

Arealanvendelsen i kystnærhedszonen

  Retningslinjer fastlagt i henhold til planlovens § 11, stk. 2
  Regionale udviklingsplaner

Lokalplaner