Landskabelige og kulturhistoriske værdier

Der skal redegøres for den betydning, projektet kan få for oplevelsen af landskabstræk og geologiske formationer, f.eks. ådale, skovbryn, læhegn og diger.

Foto: Colourbox

Der skal redegøres for den betydning, projektet kan få for oplevelsen af landskabstræk og geologiske formationer, f.eks. ådale, skovbryn, læhegn og diger. Fremtidige rørskove og sumpskove kan eventuelt hindre udsynet og skjule markante landskabsformer.
Der kan være interessante kulturhistoriske forhold eller arkæologiske levn, der skal tages højde for. De lokale museer har som regel et godt kendskab til de kulturhistoriske interesser. Alle enkeltfund og kulturlag er som regel registreret i ”Fund og Fortidsminder” i Kulturarvsstyrelsen eller i det lokale museum. Fund og Fortidsminder rummer alle indmeldinger fra lokale museer. Data er registreret digitalt og registeret er frit tilgængeligt på Fund og Fortidsminder, Det Kulturhistoriske Centralregister . Samme sted findes adresserne på lokale museer med arkæologisk ansvarsområde. Fredede fortidsminder som voldsteder, vadesteder, broer, rester af mølleanlæg og i enkelte tilfælde bopladser er registreret centralt hos Kulturarvsstyrelsen. Kulturhistoriske levn fra nyere tid er sjældent registreret, eller eventuelt kun registreret i det lokale museum. Det gælder f.eks. brønde, helligkilder, engvandingsanlæg, afvandingskanaler, rester af mølle- og fiskedamme, pumpehuse, sluser, tørvegrave og trærækker langs ejendomsskel og kanaler. Bevaringstilstanden og den kulturhistoriske betydning af disse synlige, kulturhistoriske levn er sjældent klarlagt.