Jordbund og geologi

Områdets jordbund og geologi har stor indflydelse på grundvandsstrømningen og omsætningen af kvælstof. Desuden kan jordbunden og geologien påvirke mulighederne for anlægsarbejder og afværgeforanstaltninger.

Foto: Colourbox

Områdets jordbund og geologi har stor indflydelse på grundvandsstrømningen og omsætningen af kvælstof. Desuden kan jordbunden og geologien påvirke mulighederne for anlægsarbejder og afværgeforanstaltninger. Nye veje og dæmninger kræver, at grundvandet ikke står for højt og at de underliggende jordlag er tilstrækkeligt stabile.

Som minimum bør der foretages en klassificering af områdets jordarter, opdelt på organogen jord og mineraljord. De enkelte jordtypers omtrentlige dybde i de øvre lag angives.

Jordbunden kan vurderes ud fra GEUS jordartskort, jordklassificering Danmark og Geologiske basisdatakort. En simpel undersøgelse foretages på udvalgte steder med et manuelt håndbor (f.eks. Hollænderbor). Der er sjældent brug for regulære jordbundsundersøgelser med stort boregrej.