Dyre- og planteliv

Der foretages en kortlægning af områdets naturværdier, med udgangspunkt i plante- og dyrelivet. Kortlægningen skal vise alle registrerede § 3-områder samt omfatte en registrering/besigtigelse af eventuelle beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV.

Foto: Colourshop

Der foretages en kortlægning af områdets naturværdier, med udgangspunkt i plante- og dyrelivet. Kortlægningen skal vise alle registrerede § 3-områder samt omfatte en registrering/besigtigelse af eventuelle beskyttede arter på habitatdirektivets bilag IV. Hvis området er beliggende i et internationalt naturbeskyttelsesområde skal der tillige ske en registrering af de naturtyper og arter, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Der skal udføres en vurdering af behovet for at beskytte plante- og dyresamfund, hvis områdets vandstand ændres.
Det kan være relevant at vurdere områdets placering i forhold til økologiske kerneområder, spredningskorridorer o.l. Desuden bør der indgå en beskrivelse af den biologiske bedømmelse af vandløbskvaliteten og eventuelle fiskeundersøgelser i de vandløb, som strømmer til og fra projektområdet.
Du kan også læse mere om dyre- og planteliv her .