Kulturtekniske forhold

Det er særligt vigtigt at beskrive områdets afvandingssystemer (dræn, grøfter, vandløb, pumpestationer etc.)

Afdræningskanal

Det er særligt vigtigt at beskrive områdets afvandingssystemer (dræn, grøfter, vandløb, pumpestationer etc.) og angive dem på kort over de eksisterende forhold. Både private og offentlige vandløb skal indgå i beskrivelsen, eventuelt anført dimensioner af kanaler, pumper, sluser o.l.

Hvis projektområdet omfatter et vandløb, som har betydning for vandstanden i området – hvilket f.eks. gælder i enhver ådal – er det nødvendigt med en undersøgelse af vandstandsforholdene i vandløbet. Det betyder, at der normalt er brug for en opmåling af vandløbet (medmindre det er opmålt inden for de seneste år), som kan anvendes til vandstandsberegninger i programmer som f.eks. VASP, MIKE11 el. lign. Til brug for vandstandsberegninger tilvejebringes data om vandføring mv.

Den eksisterende afvandingstilstand (drændybder) gengives på kortbilag og beskrives. Desuden vurderes forholdene i vandløbet til de regulativmæssige bestemmelser.

Den nuværende arealanvendelse inden for projektområdet kortlægges og beskrives.