Vandløb og søer

Påvirkningen af mulighederne for at opfylde målsætningerne for vandløb og søer i selve projektområdet, samt for vandløb, søer og kystvande andre steder i vandsystemet uden for projektområdet, skal ligeledes indgå i forundersøgelsen.

Egeurskov mellem Omme Å og Torsbækken. Foto: Erling Krabbe

Påvirkningen af mulighederne for at opfylde målsætningerne for vandløb og søer i selve projektområdet, samt for vandløb, søer og kystvande andre steder i vandsystemet uden for projektområdet, skal ligeledes indgå i forundersøgelsen. Vurderingen skal omfatte påvirkningen af vandkvaliteten som følge af fosforudvaskning, opstuvning, temperaturstigning, ændrede iltforhold, barriereeffekt for fisk og smådyr m.m. Konsekvenserne for målsætningerne bør tydeligt fremgå af forundersøgelsen.

Når vandplanerne træder i kraft, skal konsekvensvurderingen udføres i forhold til de tilstandskrav, der bliver gældende. Se udkast til vandplaner .