Naturbeskyttelsesområder

Hvis der findes § 3 områder, skal der redegøres for de konsekvenser, som projektet kan få for områdernes plante- og dyreliv.

Foto: Jesper Ludvigsen

§ 3 områder
Hvis der findes § 3 områder, skal der redegøres for de konsekvenser, som projektet kan få for områdernes plante- og dyreliv. Især på naturenge vil øget vandstand kunne formindske den botaniske kvalitet. I det hele taget opnås der størst naturmæssig fremgang (og kvælstoffjernelse) ved at genoprette vådområder på arealer i omdrift.
Det skal vurderes, om de projekterede ændringer er i overensstemmelse med mulighederne for at opfylde kommuneplanens målsætninger for de beskyttede naturområder.
Internationale beskyttelsesområder
Hvis projektområdet er udpeget som habitat- eller fuglebeskyttelsesområde skal der redegøres for de arter og naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget, og de konsekvenser (såvel positive som negative) projektet vil have for området. Læs mere herom i lovgivningsafsnittet .
I forbindelse med naturgenopretningsprojekter kan det forekomme, at en § 3 beskyttet naturtype forsvinder og en anden dannes. Samtidigt kan naturtypen være omfattet af regler om internationale naturbeskyttelsesinteresser som habitatområde, fuglebeskyttelsesområde eller Ramsarområder. I disse tilfælde skal der laves en vurdering af, om ændringen af naturtypen vil medføre forringelser af det internationale naturbeskyttelsesområdes naturtyper eller levesteder for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.
Denne problematik opstod i forbindelse med vådområdeprojektet Føns Vang i Fyns Amt. Her er der etableret en 102 ha stor, lavvandet sø på et areal med §3-beskyttede naturtyper, overvejende ferske enge, et mindre strandengsområde og to små moser.
Strandeng ved Føns Vang
Det kan også være, at projektet skal udformes, så der tages hensyn til de beskyttede naturtyper eller arter. I Vejle Amt har man lavet et vådområdeprojekt ved Grejs Å, hvor man har været nødt til at taget hensyn til nogle beskyttede kildekalkfelter, der lå inden for projektområdet.
Kildekalk ved Grejs Å