Eksempel fra Vestsjællands Amt: Påvirkning af skovarealer ved Hesselbjerg Mose

I forbindelse med gennemførelsen af et vådområdeprojekt vil der ud over det egentlige vådområde være et areal som påvirkes så meget, at dyrkning ikke vil være muligt.

I forbindelse med gennemførelsen af et vådområdeprojekt vil der ud over det egentlige vådområde være et areal som påvirkes så meget, at dyrkning ikke vil være muligt. Normalt kaldes dette område for influensområde og regnes for det areal, hvor der sker en vandstandsstigning op til 1 meter eller 1,25 meter under terræn. Det vurderes, at når vandstanden stiger til et højere niveau end 1 meter eller 1,25 meter under terræn, vil det ikke være muligt at dyrke arealet, og det vil derfor være at opfatte som en del af projektarealet.
I forbindelse med gennemførelsen af et projekt i Hesselbjerg Mose (Vestsjælland) opstod imidlertid problemer på dette område, da ejeren af en skov, som lå umiddelbart uden for projektområdet mente, at skoven ville lide skade ved en højere vandstand. Baggrunden herfor var, at nok lå skoven uden for projektområdet, men en højere vandstand i området ville have en negativ effekt på skovens træer, da disses rødder stak dybere end 1,25 meter. Skovejeren ville have sikkerhed for, at vandet ikke steg til en højere kote end 3 meter under terræn på de skovbevoksede arealer.
Hvilket niveau vandstanden kan stige til før den har indflydelse på skovens træer må afhænge af træart og jordbund, men også af træernes alder, men det er utvivlsomt, at en generel grænse på 1 meter eller 1,25 meter ikke kan bruges i alle tilfælde. En bevoksning med pil er ikke nær så påvirkelig som en bevoksning af bøg, hvor det ikke bare er træernes rodnet og dermed træernes vækst der påvirkes, men også selve veddet som kan forringes af en højere vandstand i området. Det må derfor komme an på en konkret vurdering i de enkelte tilfælde.
Vurdering fra Statsskovdistriktet
Ved Hesselbjerg Mose vurderede statsskovdistriktet, at der i skoven ville ske en vandstandsstigning som kunne have indflydelse på trævæksten, men at den aktuelle bevoksning af ask og el ikke ville blive forringet i nævneværdig grad.