Eksempel fra Vejle Amt: Kildekalk ved Grejs Å

Ved VMPII-projektet ved Grejs Å var der flere forhold, der skulle tages hensyn til ved udformningen af projektet.

Ved VMPII-projektet ved Grejs Å var der flere forhold, der skulle tages hensyn til ved udformningen af projektet. Et vigtigt punkt var forekomsten af ret store felter med kildekalk, som blev delvis udgravet for mange år siden. Felterne rummer potentialet for fornyet udfældning af kildekalk samt den prioriterede habitatnaturtype 7220: ”Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand”. Felterne kræver beskyttelse mod tilførsel af næringsrigt vand.
For at forbedre de fremtidige forhold for disse geologiske lokaliteter og deres naturtyper, blev der gjort følgende tiltag som en del af vådområdeprojektet:
• Hævning af grundvandstanden i og omkring kildekalkfelterne for at skabe ”overtryk” af vand inde fra felterne, således at trykket presser evt. tilstrømmende, næringsrigt vand væk.
• Etablering af en leveé/lav jordvold mellem et lavtliggende kildekalkfelt og den nye genslyngede å med det formål at forhindre det næringsrige åvand i at oversvømme den lavest liggende del af kildekalkfeltet – se grøn streg på kortet.
• Omlægning af et mindre vandløb med højt indhold af næringsstoffer (det afvander en del af den nærliggende golfbane), således at vandet ikke længere løber ud i kildekalkfeltet – se rød streg på kortet.

Luftfoto med indtegning af tiltag til beskyttelse af kildekalkfelterne ved Grejs Å. Foto: Copyright Det Danske Ortofoto.
Beskyttelse af vækstlaget mod køreskader
Inden for projektområdet findes mange arealer med habitatnaturtyperne 6410: ”Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund” og 7230: ”Rigkær”. De kræver ligeledes beskyttelse mod tilførsel af næringsrigt vand, men samtidig kan vækstlaget tage mere eller mindre skade af kørsel med tunge entreprenørmaskiner i anlægsfasen. Beskyttelse mod næringsrigt åvand blev primært imødegået med placeringen af det nye åløb. Ligeledes blev overrisling med vand fra tilløbene nøje styret og designet, således at de værdifulde naturtyper blev beskyttet.
For at beskytte vækstlaget mod køreskader, blev der gjort følgende tiltag i samråd med entreprenøren:
• Jordflytning blev minimeret og transportveje blev nøje anvist, således at den så vidt muligt ikke foregik gennem værdifuld natur
• Der blev anvendt køreplader ved gravemaskinearbejder inden for alle værdifulde naturarealer. Kravet om køreplader blev indskrevet i kontrakten og alle arealerne blev indtegnet på kort.
• På et meget blødt areal blev jorden flyttet med dozer i stedet for med dumper, idet dumperne uvægerligt ville have lavet dybe kørespor i vækstlaget. Nogle kan måske være betænkelige ved at dozeren ødelægger jordens vækstlag fuldstændigt, når den skubber jord hen over plantedækket. Men sådan går det ikke - i praksis er dozeren faktisk ganske skånsom ved vækstlaget! Naturligvis bliver den overjordiske vegetation ødelagt, men larvebåndene fordeler maskinens vægt så meget, at dozeren ikke presser hul i rodlaget. Det kræver naturligvis en dygtig dozer-fører, men samtidig er det for entreprenøren en vigtig kvalifikation hos dozer-føreren i denne type områder, for hvis der presses hul i vækstlaget risikerer han at maskinen synker og aldrig kommer fri igen.
Billederne viser resultatet af dozerens arbejde
Foto fra d. 9.11.04 af de arealer (tidvis våd eng), hvor dozeren har kørt og skubbet materiale hen over fra det nye vandløb i forgrunden til det gamle vandløb bagerst i billedet. Foto: Vejle Amt.


Billedet ovenfor er fra den 9. november 2004, hvor dozeren har kørt og skubbet materiale hen over arealerne fra det nye vandløb i forgrunden til det gamle vandløb bagerst i billedet.
Billedet nedenfor er fra d. 20.04.05 af de samme arealer. Vækstlaget har kun taget begrænset skade, og der ses nye skud over hele arealet, som vokser frem fra det bevarede rodlag.

Foto fra d. 20.04.05 af de samme arealer. Vækstlaget har kun taget begrænset skade, og der ses nye skud over hele arealet, som vokser frem fra det bevarede rodlag. Foto: Vejle Amt.


Andre forhold
Blandt de øvrige tiltag, der blev gjort for at sikre og forbedre naturværdierne, kan nævnes:
• Rydning af pilekrat på områder, hvor der indtil for nylig har været mange orkideer, for at sikre lysåbne forhold. Områderne er samtidig indhegnet og søges afgræsset.
• Elektrofiskeri af de vandløbsstrækninger, som skulle tilfyldes/afsnøres, for at flytte fisk og flodkrebs over i det nye vandløb.