Eksempel fra Fyns Amt: Strandenge ved Føns Vang

Føns Vang på Vestfyn rummede en mindre strandeng (habitatdirektivets naturtype 1330). Denne naturtype udgør en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet Lillebælt.

Føns Vang på Vestfyn rummede en mindre strandeng (habitatdirektivets naturtype 1330). Denne naturtype udgør en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet Lillebælt. Føns Vang var drænet og tørlagt i kraft af et privat pumpelag. Pumpelaget blev nedlagt ved vådområdeprojektets gennemførsel, og der etableredes en fersk sø i området. Derved blev strandengen oversvømmet, og et naturområde forsvandt.

Strandengens naturindhold er blevet vurderet nøje sammen med ulemper og fordele ved at sløjfe strandengen. Da strandengen var lille, lå i et inddiget område og var af mindre naturmæssig betydning i forhold til Lillebælt-områdets øvrige strandenge, vurderedes det, at de øvrige naturmæssige fordele ved etablering af søen opvejede, at denne strandeng blev fjernet. Den fremtidige naturtype ”3150 naturligt eutrofe søer og vandhuller med vegetation af typen Magnopotamion eller Hydrocharition” er i øvrigt også udpegningsgrundlag for Lillebæltsområdet. Disse overvejelser dannede baggrunden for, at der blev givet dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 65 – jf. § 3 – til sløjfning af strandengen.

Naturstyrelsen blev anmodet af Fyns Amt om en udtalelse omkring internationale naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med Føns Vang.