Drift og pleje

Eventuelle planer om drift eller pleje af projektområdet for at sikre en ønsket tilstand kan beskrives.

Halkær Eng

Eventuelle planer om drift eller pleje af projektområdet for at sikre en ønsket tilstand kan beskrives.
Såfremt bygherre ønsker af sikre en kontinuert drift af det genoprettede vådområde kan det overvejes, om en forpligtelse til pleje skal tinglyses på ejendommen. Det vil f.eks. kunne ske i forbindelse med aftale om vådområdedeltagelse.
I mange vådområdeprojekter skabes arealer, hvor pleje og drift efterfølgende er ønskelig af hensyn til botaniske og landskabelige interesser.
I kraft af ordningerne under det danske landdistriktsprogram kan lodsejerne eventuelt indgå i ordninger, hvor der ydes tilskud til pleje af vådområdet.

Læs mere om landdistriktsprogrammet her

Der er mange eksempler på vådområder, hvor der sker pleje for at opretholde lysåbne arealer. I f.eks. Nørreballe Nor på Langeland, Karlsmosen og Wedellsborg Hoved på Fyn afgræsses en del af de våde enge af kreaturer. I Lindkær (også på Fyn) og i Karlsmosen plejes et betydeligt areal med høslæt. Langs Odense Å v/ Tørringe Bæk afgræsses hovedparten af området med heste. Som udgangspunkt er dette gode plejeforanstaltninger, men der er ingen garanti for, at de vil forsætte i årene frem.