Arealanvendelse

Registreringen af den nuværende arealanvendelse og opmålingerne bruges til at afgrænse projektområdet, defineret som de arealer, hvis afvandingstilstand bliver ændret.

Halkær Vandløb

Registreringen af den nuværende arealanvendelse og opmålingerne bruges til at afgrænse projektområdet, defineret som de arealer, hvis afvandingstilstand bliver ændret. Det er væsentligt, at dette opgøres på matrikelniveau af hensyn til de efterfølgende lodsejerforhandlinger. Størrelsen af projektområdet angives, og de fremtidige muligheder for arealeanvendelse bedømmes på grundlag af de nye afvandingsforhold og jordbunden. Ved fastsættelse af projektgrænsen er det væsentligt at huske, at lodsejerne ofte ønsker lige dyrkningslinier til vådområdet.

For sammenligningens skyld vises et kort over den mulige arealanvendelse efter projektets gennemførelse sammen med kort over den nuværende arealanvendelse. Den fremtidige arealanvendelse vises oftest ved kategorierne vanddækket, sump, våd eng, fugtig eng og tør eng svarende til de fremtidige afvandingsdybder. Desuden belyses konsekvenserne for landskabet og de kulturhistoriske levn.