Afvanding

Man kan vurdere den fremtidige afvanding ud fra terrænets højde i forhold til en beregnet vandspejlskote (f.eks. ved sommermedian afstrømningen) i vådområdets vandløb eller søer.

Eng på Tipperne. Foto: Ole Malling

Man kan vurdere den fremtidige afvanding ud fra terrænets højde i forhold til en beregnet vandspejlskote (f.eks. ved sommermedian afstrømningen) i vådområdets vandløb eller søer. Der bør tages hensyn til, at grundvandsstanden stiger med afstanden fra vandløb, grøfter og dræn.
Hvis der er behov for en mere detaljeret vurdering af grundvandets niveau, kan der foretages overslagsberegninger på baggrund af simple modeller. Der udarbejdes et kort over fremtidig drændybde med højdeintervaller 25 cm over f.eks. sommermedian vandspejlet. Som udgangspunkt kan arealer 1,0 m over det frie grundvandsspejl dyrkes uden problemer. I nogle tilfælde vil det være nødvendig med en større drændybde f.eks. ved skovdrift. I Vestsjællands Amt har man i forbindelse med VMPII vådområdet ved Hesselbjerg Mose lavet en konkret vurdering af påvirkningen af et skovareal umiddelbart uden for projektområdet.
Det anbefales, at udarbejde kort over ændringen i afvandingstilstanden, altså forskellen på den nuværende og den fremtidige tilstand. Alternativt kan man vise både de nuværende og de kommende afvandingsforhold. Konsekvenskortene anvendes i lodsejerforhandlingerne og i forbindelse med opgørelse af erstatningsstørrelser.
Se et eksempel på et afvandingskort her .