Hydrologiske forhold

Ved vurderingen af den fremtidige vandbalance tages der udgangspunkt i beregningerne for den nuværende tilstand.

Måling i Lindved Å. Foto: Bjarne Andresen

Ved vurderingen af den fremtidige vandbalance tages der udgangspunkt i beregningerne for den nuværende tilstand. Den fremtidige vandstand vurderes på årsbasis, samt eventuelt for sommer- og vinterperioder. Der tages i nødvendigt omfang hensyn til eventuelle ændringer i vandfordeling, opholdstid, reservoirvirkning, fordampning og grundvandsudveksling. Udbredelsen af de frie vandflader beskrives på grundlag af års-, sommer- og vintermiddelvandstand. Det kan være relevant at beskrive de mest kritiske perioder (laveste og højeste vandstand) for at belyse ekstremsituationer.
Ved forundersøgelsen er det som regel tilfredsstillende at basere vurderingerne på simple hydrauliske beregningsmetoder eller modeller med stationære beregninger. Det kan være hensigtsmæssigt at opstille mere komplicerede modeller, især hvis der senere bliver behov for dynamiske beregninger i forbindelse med detailprojekteringen.