Eksempler fra Sønderjyllands Amt: Vådområder og lufthavne

I Sønderjyllands Amt er der i forbindelse med gennemførelsen af VMPII arbejdet med 3 potentielle vådområdeprojekter, der ligger i en afstand på under 10 kilometer fra en lufthavn.

I Sønderjyllands Amt er der i forbindelse med gennemførelsen af VMPII arbejdet med 3 potentielle vådområdeprojekter, der ligger i en afstand på under 10 kilometer fra en lufthavn. Det drejer sig om 2 projekter ved Vojens Lufthavn, henholdsvis Gels Å 5 km syd for lufthavnen og Jegerup Østermose 6 km nord for lufthavnen, samt Mjels Sø 9 km nord for Sønderborg Lufthavn.

Jegerup Østermose
I forbindelse med planlægningen af vådområdeprojekt for Jegerup Østermose anmodede Forsvarsministeriet om, at projektet blev opgivet, med henvisning til at det kunne medføre negative konsekvenser for flyvningen. På baggrund af denne anmodning fik amtet udarbejdet en uvildig undersøgelse af konsekvenserne ved gennemførelse af projektet. Undersøgelsen konkluderede, at gennemførelse af VMPII-projektet for Jegerup Østermose sandsynligvis ikke vil medføre en større risiko for kollision mellem fugle og flyvemaskiner fra Vojens Lufthavn. Efter forelæggelse af rapporten fastholdt Forsvarsministeriet anmodningen om, at projektet ikke realiseres. Projektet er blevet henlagt.
Gels Å
VMPII-projektet for Gels Å mellem Bevtoft og Neder Jerstal syd for Vojens Lufthavn omfattede i planlægningsfasen genskabelse af våde enge og genetablering af Bevtoft Mølledam på 6 ha. Amtet fik i forbindelse med projektets planlægning et uvildigt konsulentfirma til at foretage en undersøgelse af fuglefaunaens betydning for flysikkerheden. Der blev konkluderet, at genetableringen af Bevtoft Mølledam kun i meget begrænset omfang, hvis overhovedet, ville give anledning til en øget risiko for kollision mellem vandfugle og fly fra Vojens lufthavn.
På baggrund af anbefalinger fra lufthavnsmyndigheden og Haderslev statsskovdistrikt måtte projektet dog ændres, så genetableringen af Bevtoft mølledam ikke blev gennemført. Det permanent vanddækkede område er således helt udgået, således at det nu gennemførte projekt primært omfatter genskabelse af våde enge på det resterende projektområde.
Mjels Sø
I forbindelse med projektforberedelsen for den nu genskabte 55 hektar store Mjels Sø var amtets vurdering, at projektets gennemførelse ikke vil påvirke flysikkerheden, dels pga. den forholdsvis store afstand og dels pga. de store vandflader, der i forvejen eksisterer omkring lufthavnen. Sønderborg Lufthavn oplyste på baggrund heraf, at de ikke havde bemærkninger til projektet.