Eksempel fra Sønderjyllands Amt: Våde enge i Jelsådalen

I 2002 gennemførte Sønderjyllands Amt et Vandmiljøplan II-projekt, der blandt andet omfattede, at Jels Å blev snoet og restaureret.

I 2002 gennemførte Sønderjyllands Amt et Vandmiljøplan II-projekt, der blandt andet omfattede, at Jels Å blev snoet og restaureret. I alt 3,5 km vandløb blev snoet til et 4,6 km langt forløb. Projektet omfatter 43 ha og 18 lodsejere. Ud over anlæg af nye åslynger, blev bunden i vandløbet hævet, vandløbsprofilet blev indsnævret, og dræn og grøfter i engene blev sløjfet.
Det hidtil ældste hærvejsstrøg dukkede op
Under anlægsarbejdet lavede Haderslev Museum prøvegravninger på flere lokaliteter for at undersøge, om der var fortidsminder gemt under jordoverfladen. Et af stederne dukkede der sten op i tørvelaget ca. 30 cm under terrænniveau. Ved en bortgravning af det øvre jordlag kom et stenbefæstet vadested til syne. Undersøgelser har vist, at vadestedet kan dateres til tre anlægsfaser – den ældste del er fra ca. 1081, den næstældste er fra ca. 1145 og den yngste er fra ca. 1275. Hærvejsruten går i umiddelbar nærhed heraf, og det er derfor overvejende sandsynligt, at vadestedet er en del af det gamle hærvejsstrøg i Sønderjylland. Naturstyrelsen finansierede disse gravearbejder på 195.000 kr. På baggrund af et lokalt ønske besluttede Sønderjyllands Amt at finansiere en permanent blotlægning af vadestedet. Den permanente blotlægning af vadestedet kostede 322.000 kr. I samarbejde med Haderslev Museum blev vadestedet totaludgravet og derefter genetableret efter en grundig opmåling og gennemfotografering.

Arkæologisk udgravning i Jelsådal. Foto: Sønderjyllands Amt.