Beskatning

I langt de fleste tilfælde er lodsejerkompensation i forbindelse med naturgenopretnings- projekter skattepligtig. Undtaget herfra er dog ekspropriation, hvor den ydede erstatning er skattefri.

I langt de fleste tilfælde er lodsejerkompensation i forbindelse med naturgenopretnings- projekter skattepligtig. Undtaget herfra er dog ekspropriation, hvor den ydede erstatning er skattefri.
Hvorvidt kompensation i forbindelse med genopretning af vådområder kan betragtes som ekspropriationslignende, har været rejst overfor Skatteministeriet, som har udtalt følgende:
I de seneste år er praksis for, hvornår der er tale om ekspropriationslignende vilkår blevet præciseret. Det er senest kommet til udtryk i vores besvarelse af en række spørgsmål til ministeren i Folketinget, bl.a. spm. S 3234 af Morten Homann i 2005.
Af svaret fremgår:
For at der kan være tale om en erhvervelse på ekspropriationslignende vilkår med deraf følgende skattefrihed for ejendomsavancen skal følgende betingelser være opfyldt.
1)  Der skal være tale om salg til en erhverver, der efter formålet med erhvervelsen opfylder betingelserne for at ekspropriere ejendommen.
2) Det skal på aftaletidspunktet kunne påregnes, at dispositionen ellers ville blive gennemført ved ekspropriation.

Det skal bemærkes, at Landsskatteretten i en konkret sag har afsagt en kendelse, hvorefter det er tilstrækkelig for skattefrihed efter ejendomsavancebeskatningslovens § 11, at der er mulighed for at ekspropriere en fast ejendom. Denne kendelse er indbragt for domstolene, da den er i strid med gældende Højesteretspraksis.

Se også udtalelse fra 1999 fra Skatteministeriet på baggrund af forespørgsel fra Naturstyrelsen vedr. skattereglerne.
Skat har for nyligt behandlet spørgsmål om skattefritagelse ved ekspropriationslignende vilkår. Spørgsmålet blev afvist – se hele beskrivelsen her.
Konkrete spørgsmål omkring skatteregler bør afklares ved kontakt til det lokale skattecenter: www.skm.dk