Hvad koster det?

Erfaringerne fra VMPII viser, at den samlede totaludgift til de hidtil gennemførte og slutafregnede projekter i gennemsnit beløber sig til ca. 56.000 kr./ha.

Erfaringerne fra VMPII viser, at den samlede totaludgift til de hidtil gennemførte og slutafregnede projekter i gennemsnit beløber sig til ca. 56.000 kr./ha. I dette beløb er medregnet såvel forundersøgelser (teknisk/biologiske og ejendomsmæssige) og gennemførsel (anlæg og lodsejerkompensation – herunder tab og indtægter ved jordfordeling). I disse beløb indgår dog ikke omkostninger til administration.
Gennemsnitstallet dækker over en meget stor variation fra 3.000-120.000 kr. pr. ha, men langt størstedelen af projekterne har kostet imellem 25.000 og 65.000 kr. pr. ha at realisere.
Af de samlede udgifter tegner forundersøgelser og detailprojektering, udbud og tilsyn sig for hhv. ca. 2800 kr. pr. ha og 2400 kr. pr. ha - svarende til i alt næsten 10 % af de samlede projektomkostninger. I dette tal er dog ikke indregnet den amtslige medfinansiering, idet beløbet i langt de fleste tilfælde er blevet dækket fuldt ud af staten. Også gennemsnitsprisen på forundersøgelser og detailprojektering dækker over store forskelle imellem projekterne.
Tendensen er, at jo større projekterne er, des billigere er både forundersøgelser og detailprojekt pr. ha. Dette skyldes formodentligt, at der er relativt store opstartsudgifter uanset projektstørrelse, samt at der kan opnås en form for mængderabat ved store projekter – dette gælder bl.a. i forbindelse med opmåling. For enkelte små projekter har det ikke været nødvendigt med forundersøgelser. Disse projekter, samt projekter der er forundersøgt af amtet før VMP-ordningen startede (og som derfor ikke figurerer i slutregnskabet) er ikke medregnet i gennemsnittet.
Hvis projekterne er meget anlægstunge/besværlige, kan udgifter til især detailprojekt være forholdsmæssigt store uanset størrelsen af projektet.
Anlæg og lodsejerkompensation andrager således ca. 90 % af de samlede omkostninger, i gennemsnit hhv. ca. 13.700 kr. pr. ha til anlæg og 37.300 kr. pr. ha til lodsejerkompensation, i alt 51.000 kr./ha. Dette svarer til ca. hhv. 24 og 66 % af den samlede projektpris. Omkostningerne til anlæg varierer naturligvis betydeligt alt efter hvilke typer anlæg, der er tale om, især er større vandløbsrestaureringsprojekter dyre, ligesom jordpriserne i de enkelte områder har stor betydning for størrelsen af lodsejerkompensationen.
Bemærk, at gennemsnitstallene er beregnet på grundlag af de af amterne slutafrapporterede projekter. Dette er typisk små og mellemstore projekter, hvor forundersøgelser og detailprojekter må formodes at være relativt store pr. ha. Når flere store projekter kommer med i beregningerne forventes det at gennemsnitsprisen pr. ha vil blive lavere. Dette modsvares dog af de stigende jordpriser i de senere år.
Bemærk: Tallene er baseret på et gennemsnit udregnet på grundlag af en lang række projekter, som er afsluttet fra 1999 - 2007.  I denne periode har der været stærkt stigende jordpriser, hvilket der skal tages hensyn til ved fortolkning af tallene.

 

Gennemsnitspris i kr. pr. ha

Teknisk/biologisk forundersøgelse

2.183

Ejendomsmæssig forundersøgelse

613

Detailprojekt, udbud og tilsyn

2.400

Arkæologisk undersøgelse (4 projekter)

1.726

Lodsejerkompensation

37.300

Anlægsudgifter

13.700

Jordfordeling

DFFE

Stier (3 projekter)

10.230

Fugletårne

Eksempel på samlet pris: 214.000 kr.

Information

Eksempler på samlet pris: 154.000 og 43.000 kr.

Eksempel på priser på informationsmateriale fra VMPII vådområdeprojekter

Århus Amt og Fyns Amt har lavet beregninger på hvad det koster pr kg N.